Lastelaulude konkurss „Lapseks olemise rõõm“

Politsei- ja Piirivalveamet kuulutab Eesti politsei 100. aastapäeval välja lastelaulude konkursi „Lapseks olemise rõõm“.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul sõltub tuleviku Eesti turvalisus sellest, kui õnnelikud on praegused lapsed. „Eestis on liiga palju lapsi, kes elavad hirmu ja vägivalla keskel ning politsei pingutab selle nimel, et ohus lapsed ei jääks märkamata ja saaks abi. Mida rohkem turvatunnet ja inimlikke väärtusi suudame praeguste laste jaoks luua, seda suurema tõenäosusega saavad neist tulevikus ennast ja teisi hoidvad täiskasvanud,“ ütles ta.

Ootame konkursile laule lastele tähtsatest teemadest ja sellest, kuidas nemad maailma tajuvad. Väikesed inimesed teavad hästi, mis on tõeliselt tähtis ning rõõmustavad siiralt ka igapäevaste asjade üle – perega ühiselt veedetud aeg, üksteise aitamine või naerulagin. Konkursilauludes võikski kõlada lastele omane helge rõõm ja ehedus, mis aitavad ka muredega hakkama saada. Tekstides ei pea kajastuma politsei töövaldkond ega politseiniku amet. Eelkõige hindame palades lapsepärasust ja neis kõlavaid inimlikke väärtusi.

Konkursi tingimused:

 • Laulud sobivad laulmiseks solistidele, mudilas- või poistekoorile koos Politsei- ja Piirivalveorkestri või ansambliga.
 • Mudilas- või poistekoori laulud võivad olla nii ühe- kui kahehäälsed.
 • Laulul peavad olema algupärased sõnad ja muusika.
 • Laul peab olema eestikeelne.
 • Laulude pikkus on kuni 3 minutit.
 • Konkursist võivad osa võtta kõik laululoojad.
 • Konkursile võib saata mitu lugu.
 • Laulud ei tohi olla varem ettekantud või mis tahes muul viisil avaldatud.
 • Laulude esitamise tähtaeg on 4. märts 2019.
 • Laulud palume saata noodina või salvestusena e-posti aadressile ... või postiga Politsei- ja Piirivalveameti aadressile Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn, märgusõna „Lapseks olemise rõõm“.
 • Iga laulu puhul tuleb kirja panna viis, sõnad ja akordimärgid või välja kirjutada klaverisaade.
 • Esitada tuleb andmed laulu pealkirja ja autori(te) kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-maili aadress ning kontakttelefon).

Konkursile esitatud lauludest valib professionaalne viieliikmeline žürii välja kuni 15 laulu. PPA teavitab valituks osutunud 15 laulu autoreid edastatud kontaktandmetel. Kolme parimat laululoojat autasustatakse sügisel 2019. aastal. Žürii otsus on lõplik ja ei ole edasivaidlustatav.

Auhinnafond:

1. preemia – 1000 eurot
2. preemia – 500 eurot
3. preemia – 300 eurot

Preemialt peetakse kinni ja tasutakse seaduses sätestatud maksud ja maksed ning preemia kantakse autori(te) pangakontole 30 kalendripäeva jooksul pärast autasustamist.

Väljavalitud laulud antakse välja CD-plaadil ning koostatakse ka noodivihik. Laulud tulevad ettekandmisele elavas esitluses.

Konkursil osalemisega annab autor kinnituse, et lauluga ei rikuta mis tahes kolmandate isikute varalisi ega isiklikke autoriõigusi ning nõusoleku laulu reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

Laule, mida välja ei valitud, PPA ei kasuta ja nende lauludega seonduvad materjalid tagastatakse autori(te) nõudmisel.

Konkursi korraldajad ei hüvita autoritele ega esitajatele konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi. Konkursil osalemisega nõustuvad autorid konkursi tingimustega ning kohustuvad järgima neid reegleid ja PPA poolt esitatud nõudmisi, tegema koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama PPAle kõik õigused, mis on vajalikud laulude ning esituste ja nende salvestiste, samuti lauluga seotud promomaterjalide kasutamiseks ja lugude kirjastamiseks konkursi tingimustes nimetatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel.

Autorid annavad tähtajatult varalised õigused tasuta üle (loovutavad) PPAle valitud 15 laulu reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks helikandjal ja/või trükistes, sotsiaalmeedias, veebi lehtedel, väljaannetes, youtube`is, raadios ja televisioonis satelliidi või kaabellevivõrgu vahendusel.

PPA jätab endale õiguse teha konkursitingimustes muudatusi. Muudatustest teavitatakse autoreid.