1. märtsist muutuvad relvaklassid ja tulirelvadega reisimise kord

1. märtsist jõustuvad relvaseaduse muudatused, mis peamiselt puudutavad jahimeeste ja laskesportlaste relvadega reisimist Euroopa Liidus. Samuti liigitatakse relvad edaspidi ohtlikkuse alusel A-, B- ja C-klassidesse. Tänavu 1. märtsil jõustuvad relvaseaduse muudatused, millega võetakse täielikult üle Euroopa tulirelvadirektiiv. Muudatustega ühtlustatakse relvade omandamise ja valduse kontrolli tingimusi Euroopa Liidus. Direktiivist tulenevalt jaotatakse relvad Euroopas ühtsetesse A-, B- ja C-klassidesse, mis põhinevad relva ohtlikkusel.

Relvaklasside määratlus ei muuda siseriiklikult relvade käitlemise reegleid, samuti ei muutu relvade sisse- ja väljavedu kolmandatesse riikidesse.

„Muudatuste jõustumisel saab tulirelvapassi alusel Euroopa Liidus jahipidamiseks reisida vaid madalama ohuklassi ehk C-klassi relvaga. Suurema tulejõuga relvadega teise riiki minemiseks on vaja taotleda sihtriigist eelluba ja seejärel politsei poolt väljastatav ühekordne luba,“ selgitas PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa.

„Uute relvaklasside tõttu palume tulirelvapassi omanikel üle kontrollida sinna kantud andmed. Enne relvaga teise riiki reisimist tuleb andmete muutmiseks pöörduda politsei poole, kus tulirelvapass vahetatakse välja riigilõivuta,“ ütles Proosa.

Direktiiviga keelatakse enese ja vara kaitseks selliste poolautomaatsete vintraudsete tulirelvade soetamine, mille salv mahutab püstoli puhul rohkem kui 20 padrunit ja püssi puhul rohkem kui 10 padrunit. Muudatus puudutab vaid kesktulepadrunit kasutavaid vintraudseid tulirelvi. Neid relvi tohivad edaspidi soetada vaid vastava spordialaga tegelevad laskesportlased, kollektsionäärid ning ajalooliste sündmuste taasetendajad.

„Suure padrunisalvega relva omanikud, kes on relva registreerinud enne 1. märtsi, võivad seda omada ja vallata senistel tingimustel kuni relva võõrandamiseni. Inimesed, kellel on suure mahutavusega padrunisalv, kuid puudub vastav relv, peavad salve hiljemalt 31. augustiks 2020. politseile loovutama või võõrandama“ ütles Proosa.

Direktiiv täpsustab ka akustiliste ja laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade Euroopa Liidus edasitoimetamist ning toob endaga kaasa muid väiksemaid muudatusi relvade kollektsioneerimisel, hoiustamisel ja mõistete täpsustamisel.

1. märtsist 2020 jõustuv relvaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/112022020008

Britta Sepp
PPA pressiesindaja
...
54 110 169