10. märtsist jõustub RAB tegevuslubade taotlemisega seotud seadusemuudatus

10. märts 2020 jõustub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muudatus, millega täiendatakse ning muudetakse hetkel kehtivat korda nimetatud seaduse alusel tegevusluba taotlevatele isikutele, peamiselt virtuaalvääringu teenuse pakkujatele.


Muudetud seaduse terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122019020


Peamised muudatused, mida jõustunud muudatus tegevuslubade menetlusega seotult kaasa toob:

 • Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse ja virtuaalvääringu rahakoti teenuse tegevusloa liigid viiakse ühe tegevusloa liigi alla – uueks teenuse liigiks saab virtuaalvääringu teenuse osutamine.
 • Tegevusloa taotlused, muudatused ning tegevusloaga seotud teated ja dokumendid saab esitada ainult läbi notari (keskne kontaktpunkt) või majandustegevuse registri veebiportaali.
 • Menetluste tähtaeg pikeneb 60 päevani, mida saab RAB kaalutlusõiguse alusel pikendada kuni 120 päevani.
 • Finantseerimisasutusena tegutsemiseks või virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks tegevusloa taotlemisel tuleb maksta riigilõivu 3300 eurot, teiste tegevuslubade taotlemisel jääb riigilõivuks 345 eurot.
 • Finantseerimisasutustel, usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujatel, virtuaalvääringu teenuse pakkujatel, pandimaja pidajate ning väärismetalli, vääriskivide kokkuostu ning hulgimüügi teenuse pakkujatel peab olema täidetud tingimus, et tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul on korrektne ärialane maine.
 • Virtuaalvääringu teenust pakkuva (juriidilise isiku) asukoht ja tegevuskoht, peab olema Eestis ning see tuleb ära märkida nii ettevõtte põhikirjas, kui äri- ja majandustegevuse registris.
 • Juriidilisest isikust ettevõtjale, kes pakub virtuaalvääringu teenust, peab olema avatud maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses (EU majanduspiirkonnas).
 • Juriidilisest isikust ettevõtjal, kes pakub virtuaalvääringu teenust, peab olema ettevõtja aktsia- või osakapital vähemalt 12 000 eurot, mis on täies ulatuses rahaliselt sisse makstud.
 • Tegevusloa taotlemisel esitatavale karistusregistri tõendile võib lisada vande all antud tunnistuse, et ettevõtjal, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal või omanikul, kes on välisriigi kodanik, välisriigis asutatud teenusepakkuja või välisriigi teenusepakkuja, puuduvad kehtivad karistused riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest. Nimetatud tõendit võib RAB arvestada täiendava asjaoluna veendumuse kujunemisel, kui päritoluriigi karistusregistri tõendit pole vastavas sõnastuses võimalik hankida.
 • Kehtivaid RAB-i tegevuslube omavad teenuse pakkujad peavad täiendavalt esitama kõikide juhtorgani liikmeks olevate isikute, prokuristide ja osanike või tegelike kasusaajate osas välisriigi kodanikest isikute kodakondsusjärgsete riikide isikut tõendava dokumentide koopiad ning karistuse puudumist tõendavad dokumendid. Samuti peavad juba tegevusluba omavad ettevõtted täiendavalt, esitama juhtorgani liikme ja prokuristi haridustaset tõendava dokumendi, ametikohtade täieliku loetelu (dokumendid võib koostada vabas vormis).
 • Virtuaalvääringu teenuse pakkujal on kohustuslik määrata rahapesu andmebüroo kontaktisik.
 • Virtuaalvääringu teenuse pakkujad peavad vastavalt kehtestatud muudatustele uuendama sisekontrollieeskirja, protseduurireegleid ning riskiisu dokumente.


Käesoleva seaduse alusel tegevusloa kehtivat tegevusluba omavad ettevõtjad on kohustatud oma tegevuse ja tegevust reguleerivad sisemised dokumendid viima käesolevate nõuetega kooskõlla hiljemalt 2020. aasta 1. juuliks esitades selleks vastavasisulise taotluse kas MTR veebiportaalis või notari vahendusel. Kui ettevõtja ettenähtud tähtaja jooksul oma tegevust seadusega kooskõlla ei vii ja dokumente ei esita, tunnistab rahapesu andmebüroo ettevõtja tegevusloa kehtetuks.


Täpsemad muudatused ning tegevuslubade taotlemise juhend kehtestatud muudatuste kohaselt, on leitav siin.