Muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi piiravates meetmetes

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 20. aprilli otsusest teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis EL Nõukogu vastava muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega lisati üks isik isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.
Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuse jõustamiseks võttis EL Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/584, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP, ning rakendusmääruse nr (EL) 2020/582, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 artikli 17 lõiget 3.


Muudatused jõustusid 29. aprillil.