Valitsus toetas abipolitseinike, kaitseliitlaste ja kaitseväelaste kaasamise lihtsustamist eriolukorras

Valitsus toetas täna Siseministeeriumi abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse muuta 10 seadust. Sealhulgas tahetakse lihtsustada abipolitseinike ning kaitseliitlaste ja kaitseväelaste kaasamist, et tõhusamalt lahendada eriolukorrast tekkinud olukorda.

Siseminister Mart Helme ütles, et ministeerium on teinud rida ettepanekuid, et kriisi paremini lahendada. „Muudatused on olulised, et eriolukorraga riigis tõhusamalt toime tulla ja et inimestele jääksid teenused kättesaadavaks. Samuti luuakse juurde võimalusi teiste kaasamiseks, et kriisiga seotud olukordi kiiremini lahendada,“ ütles minister.

Seadusemuudatustega võimaldataks abipolitseinikuks saamise protsessi eriolukorra ajal kiirendada. Näiteks, kui abipolitseinikuks astujal pole võimalik saada arstitõendit perearstilt, saaks selle anda ka politsei töötervishoiuarst. Samuti saaks seaduses tehtavate muudatuste tulemusena abipolitseinikke kiiremini politsei tegevusse kaasata.

Lisaks loobutaks eriolukorra ajaks väljaõppes saja tunni politseilise tegevuse nõudest neile abipolitseinikele, keda koolitatakse iseseisvaks tegutsemiseks üksi või koos teise abipolitseinikuga. Kindlasti ei tähenda see seda, et tänavale läheksid ettevalmistuseta inimesed. Abipolitseinike sobivust hinnataks karmilt ja põhjalikult kutsesobivuse vestluse kaudu. Läbitud peaksid olema ka esmase ja teise astme õpe. Abipolitseinikuks värvataks sihistatult ja teadlikumalt ning võetaks arvesse ka varasemat kogemust.

Kuna abipolitseinikel on eriolukorra ajal politsei tegevustes senisest kandvam roll, siis on oluline, et neile ettenähtud õigused võimaldaksid neil iseseisvamalt ning kiiremini tegutseda. Muudatused võimaldavad kaasata ja kasutada abipolitseinikke paindlikumalt erinevates ülesannetes.

Muudatuste järgi saaksid iseseisvalt ülesannet täitvad abipolitseinikud edaspidi tõhusamalt sekkuda avaliku korra rikkumisse ja tõrjuda ohtu kuni politseiametniku saabumiseni või korralduse saamiseni. Samuti antaks neile luba kontrollida isiku õigsust ja tema dokumente ning võimaldataks õigus kohaldada viibimiskeeldu. Lisaks saaksid nad politseiametniku korraldusel kasutada erivahendeid ohtliku sõiduki sundpeatamiseks. Täiendavaid erimeetmeid võivad abipolitseinikud kasutada vaid eriolukorra või erakorralise seisukorra ajal.

Eelnõuga soovitakse anda kaitseliitlastele ja kaitseväelastele sarnaselt abipolitseinikele laiemad volitused, et ka neid oleks võimalik tõhusamalt eriolukorra ajal kaasata. Näiteks võimaldada koos politseiametnikuga patrulltegevuses või piiri valvamisel osaleval Kaitseliidu liikmel või kaitseväelasel isikuid kontrollida. Praegu peavad nendega koos tegevuses osalema korrakaitseorgani ametnikud, mistõttu on tegemist ressursikuluka olukorraga ning takistab avalikku korda ähvardava ohu operatiivset ennetamist või tõrjumist.

Siseministeeriumi ettepanekul tehakse muudatusi abipolitseiniku seadusesse, erakorralise seisukorra seadusesse, hädaolukorra seadusesse, korrakaitse seadusesse, perehüvitise seadusesse, relvaseadusesse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusesse, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusesse, välismaalaste seadusesse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusesse.

Marie Kukk
kommunikatsiooninõunik
Siseministeerium
612 5228 | 5854 4421
Pikk 61, 15065 Tallinn