Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus või muu taoline inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek.

Avaliku ürituse kooskõlastamiseks tuleb pöörduda avaliku ürituse toimumise asukoha järgsesse kohalikku omavalitsusse, kellel on õigus ürituse korraldamiseks luba anda. Nõuded avalikule üritusele kohalikute omavalitsuste vaates võivad erineda ning teavet selle kohta leiab kohaliku omavalitsuse kodulehelt.

Politsei ja Pääste soovitavad enne avaliku ürituse korraldamist läbi mõelda järgmised asjaolud.

Ilm

Tutvu ilmaprognoosiga ja ole valmis ilmaga seonduvateks riskideks.

 • Kuuma ilmaga taga tasuta joogivesi
 • Kui inimesed võivad minna ujuma, siis taga vetelpääste
 • Ootamatu ilmamuutus (vihm, äike) võib takistada abi kohalejõudmist, arvesta sellega

Rahvamass

 • Kui rahvamassis vajab keegi abi, on talle raske ligi pääseda. Mõtle läbi, kas asukoht mahutab kõik planeeritud osalejad
 • Tunglemine võib tekitada paanika. Ole selleks valmis ja mõtle läbi, kuidas suudad kriitilised olukorrad lahendada.
 • Kui evakuatsiooniteed pole vabad, võib see kaasa tuua ohuolukorrad. Tähista liikumisteed ja taga neile vaba ligipääs

Avalik kord

 • Lärm võib levida toimumiskohast kaugemale, arvesta kohalike elanikega
 • Eri subkultuuride või rahvuste pinnalt võivad tekkida konfliktid. Arvesta samal ajal teiste lähikonnas toimuvate üritustega

Uimastid

 • Et alaealistele ei oleks alkohol kättesaadav, taga dokumendikontroll ja müü alkoholi piiratud alal
 • Konfliktide ennetamiseks, piira alkoholi müüki ilmselges joobes inimestele
 • Taga meditsiiniabi kättesaadavus

Liiklus

 • Taga parkimise korraldus, et vajadusel saaks abi kiiresti ligi ning et sa ei takistaks kohalike elanike liikumist
 • Vajadusel korralda liikluse reguleerimine

Tuleoht

Ürituse korraldamisel selleks mitte ettenähtud ehitises tuleb koostada asendiplaan ning tuleb jälgida eritingimusi, mis kohalik päästekeskus esitab ürituse korraldamiseks. Plaanile märgitakse evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed.

Enne avaliku ürituse korraldamist selleks mitte ettenähtud ehitises või ajutises ehitises on avaliku ürituse korraldaja kohustatud kontrollima:

 • Üritusega seotud ruumi, ehitise või ajutise ehitise ning atraktsioonide üldist tuleohutusseisundit
 • Evakuatsiooni- või hädaväljapääsu ning evakuatsioonitee tähistatust tuleohutusmärgiga, selle kasutamisvalmidust ja vastavust avaliku ürituse osalejate arvule
 • Ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja nende korrasolekut
 • Päästevahendite olemasolu ja kasutusvalmidust
 • Ruumis olevate seadmete seisukorda ja tööd
 • Muid asjaolusid, mis võivad põhjustada tulekahju.

Loe lisa tuleohutuse seadusest.

Avalikul üritusel tehtavat lõket Päästeametiga kooskõlastama ei pea. Avaliku ürituse korraldajal on kohustus järgida eelpool välja toodud avaliku ürituse tuleohutusnõudeid ja kui üritusega kaasneb lõkketegemine, kohalduvad sellele kõik tavapärased lõkke tegemise ohutusnõuded, mis on leitavad määrusest Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded.

Paigaldised ja atraktsioonid

 • Kui üritusel kasutatakse ajutist elektripaigaldist, mille peakaitse nimivool on üle 35 ampri, tuleb enne selle kasutusele võttu teha elektripaigaldise audit.
 • Kuni (k.a) 35 amprise peakaitsmega ajutise paigaldise kasutusele võtuks piisab selle paigaldustööd teinud elektritööde ettevõtja kirjalikust kinnitusest paigaldise nõuetekohasuse kohta (elektripaigaldise ehitaja nõuetekohasuse deklaratsioon).
 • Avalikul üritusel tohib ilutulestikku korraldada ainult vastava pädevusega pürotehniliste toodete käitleja. Ilutulestiku korraldaja pädevust saab kontrollida majandustegevuse registrist ja lisa lugeda lõhkematerjaliseadusest.
 • Kui üritusel on kavas kasutada lõbustuspargiseadet, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 meetrit sekundis või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit, peab sellel seadmel olema kehtiv audit. Seadmete auditi olemasolu ja kehtivust saab kontrollida TTJA infosüsteemist.
 • Kui üritust korraldatakse õhuliini, alajaama või gaasitorustiku lähedal, siis ole valvas. Paigaldiste kaitsevööndis on kehtestatud ohutuse tagamiseks piirangud ja seal tegutsemiseks on vajalik vastava paigaldise omaniku (võrguettevõtja) luba.

Kui oled need riskid läbi mõelnud, siis esita ürituse korraldamiseks taotlus kohalikule omavalitsusele, kelle piires soovid ürituse korraldada. Taotluse vormi leiad nende kodulehelt.

Seejärel kohalik omavalitsus hindab taotlust ja vajadusel kaasab Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja/või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti loa kooskõlastamisse. Kui kohalik omavalitsus kaasab ametiasutusi, siis vaadatakse ürituse korraldamise taotluse üle ja antakse vajadusel omapoolseid soovitusi.

Politsei- ja Piirivalveameti kontakt: ...

Päästekeskuste kontaktid:

 • Põhja päästekeskuse korral – ...
 • Lõuna päästekeskuse korral – ...
 • Ida päästekeskuse korral – ...
 • Lääne päästekeskuse korral – ...

Kontakte või muud teavet avaliku ürituse korraldamise kohta saab ka riigiinfo telefonilt 1247.