Käitumisjuhised korruptsiooniohu vähendamiseks

Soovitused

Korruptsiooni ja huvide konfliktsituatsioonides õigesti käitumiseks on Kaitsepolitseiametil, Keskkriminaalpolitseil ja prokuratuuril üksikisikutele, ettevõtjatele ja ametnikele sarnased käitumisjuhised. Nende järgimine aitab tagada õige käitumismudeli valiku, parima praktika kujunemise, turvalisema informatsiooni leviku ja toimunule adekvaatse reageerimise ning lahenduse. Toimunu kohta informatsiooni õigeaegne õiguskaitseasutusele edastamine on väga oluline ning samuti on tähtis, et sellest ei saaks teada kolmandad isikud, kes selle avalikustada või seda muudel eesmärkidel kasutada võivad.

Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on teile teadaolevalt rikkunud seadust, kuritarvitanud võimu või pannud toime muu õigusrikkumise.

Korruptsioonist saab ööpäeva ringi teada anda, helistades keskkriminaalpolitsei vihjetelefonile 612 3657, saates e-kirja aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või helistades Kaitsepolitseiameti vihjetelefonile 612 1500.

Käitumisjuhised üksikisikule ja ettevõtjale

Kuidas käituda ettevõtjana või üksikisikuna korruptsioonijuhtumi korral?

Kui puutud kokku olukorraga, kus sinu enda või sinu äriühingu tehingupartner on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus ning tehingu üle otsustav ametiisik on sinu lähisugulane või -hõimlane, siis on ametiisikul sinu või sinu äriühinguga tehingu tegemine keelatud.

Kui ametiisik küsib või nõuab pistist, altkäemaksu ehk nn meelehead (kingitust, raha, teenust, osa tehingust, tulevikus saadavat kasu vms), siis:

 • keeldu sellest
 • püüa kindlaks teha toiming(ud), mida ametiisik pistise või altkäemaksu (nn meelehea) eest teha kavatseb või tegemata kavatseb jätta
 • anna sellest teada kas korruptsioonikuritegude büroole, Kaitsepolitseiametile või Riigiprokuratuurile
 • kui tegemist on korruptsioonikuritegude büroo menetluspädevuses menetletava süüteoga, teata juhtunust korruptsiooni vihjetelefonil 612 3657, edasta see teave korruptsiooni vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee või pöördu lähimasse korruptsioonikuritegude büroo piirkonnatalitusse
 • kui tegemist on Kaitsepolitseiameti menetletava süüteoga, teata juhtunust korruptsiooni vihjetelefonil 612 1500 või pöördu lähimasse Kaitsepolitseiameti piirkonnaesindusse
 • ära levita juhtunu kohta infot avalikkusele või avalikult

Käitumisjuhised ametnikule

Kuidas käituda ametnikuna korruptsioonijuhtumi ja huvide konflikti korral?

Kui puutud kokku olukorraga, kus võib tekkida huvide konflikt ametiisiku töökohustuste ja isiklike huvide vahel, siis tuleb ennast taoliste otsuste tegemisest taandada ning teavitada sellest oma ülemust.

Kui sulle antakse, pakutakse või lubatakse anda pistist, altkäemaksu ehk nn meelehead (kingitust, raha, teenust, osa tehingust, tulevikus saadavat kasu vms), siis:

 • keeldu sellest
 • püüa kindlaks teha, mis toimingu(te) tegemist või tegemata jätmist pistise või altkäemaksu (nn meelehea) eest soovitakse
 • püüa kindlaks teha pistise, altkäemaksu ehk nn meelehea lubaja või pakkuja või andja isik ja ka isik, kelle huvides seda tehakse
 • kui sinu kätte satub nn meelehea, hoia see kindlas kohas kuni uurimisasutuse poole pöördumiseni (see võib osutuda tähtsaks tõendiks süüteomenetluses)
 • leia võimaluse korral tunnistaja (nt kolleeg)
 • fikseeri juhtum esimesel võimalusel kirjalikult ning teata sellest oma ülemusele ning kas korruptsioonikuritegude büroole, Kaitsepolitseiametile või Riigiprokuratuurile
 • kui tegemist on korruptsioonikuritegude büroo menetluspädevuses menetletava süüteoga, teata juhtunust korruptsiooni vihjetelefonil 612 3657, edasta see teave korruptsiooni vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee või pöördu lähimasse korruptsioonikuritegude büroo piirkonnatalitusse
 • kui tegemist on Kaitsepolitseiameti menetletava süüteoga, teata juhtunust korruptsiooni vihjetelefonil 612 1500 või pöördu lähimasse Kaitsepolitseiameti piirkonnaesindusse
 • ära levita juhtunu kohta infot avalikkusele või avalikult