Uuringud

Politsei- ja Piirivalveameti usaldusväärsus

Turu-uuringute AS viib alates 2005. aastast läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Joonisel on kuvatud Politsei- ja Piirivalveametit usaldavate inimeste osakaal Eesti elanikkonnast.

Turuuringute AS uuringu põhjal usaldab 86 protsenti Eesti elanikest politsei- ja piirivalveametit

Avaliku arvamuse uuring

Politsei- ja Piirivalvemati poolt tellitud avaliku arvamuse uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnangud politsei ja piirivalve tööle, turvatundele ning kuriteo/väärteo ohvriks langemisele. Uuringu läbiviimine annab võimaluse arvestada elanike arvamusega organisatsiooni töö planeerimisel. Alates 2017. aastast tehakse uuringut üle aasta.