Uurimistööde läbiviimine PPA-s

  • Soodustame kvaliteetsete, politsei arengule kaasa aitavate ja toetavate uurimustööde läbiviimist
  • Lähtume politsei arenguvajadusest, eesmärkidest, prioriteetidest ja tegevuskavast ning asutuste ja ühiskonna vajadustest
  • Samuti peab uurimistöö teemakäsitlus ja andmete kogumine vastama eetilistele nõuetele.

Politseiorganisatsiooni kohta tehtavate uurimistööde läbiviimine ning uurimistöödeks vajaliku info väljastamine, kasutamine ja säilitamine on reguleeritud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

Mida arvestada taotluse esitamisel

Uurimistöö tegemiseks PPA-s (sh küsitluse või intervjuu läbiviimiseks või uurimistööks andmete kasutamiseks) esitab uurimistööd läbi viia sooviv isik vormikohase taotluse PPA-le e-posti teel aadressil ... või tavapostiga. Kehtib ka juhul, kui tegemist on väikemahulise uuringuga (nt kursusetöö).

Taotlusvorm uurimistöö läbiviimiseks

Enne taotluse tegemist võiks uurimistöö tegijal olla selge visioon, millist teavet ta oma töö tegemisel vajab. Esitatav taotlus tuleb täita korrektselt ja põhjalikult; küsitluse või intervjuu läbiviimise soovi korral tuleb juurde lisada küsimustik või intervjuu küsimused. Võimalusel lisada uurimistöö kavand jm selgitavad materjalid. Põhjalikkus on muuhulgas vajalik selleks, et paremini hinnata kas seoses uurimistööga on põhjendatud PPA töötajate kaasamine uurimistöösse näiteks küsitletavatena, intervjueeritavatena või andmete ettevalmistajatena nende üleandmiseks.

Otsusest teavitatakse uurimistöö läbiviimise taotlejat kirjalikult tavapäraselt 1 kuu jooksul. PPA uurimistööde komisjoni arvamused ei kuulu eraldi avalikustamisele.

Pärast uurimistöö valmimist ootame, et autor esitaks valminud töö ühe kuu jooksul .pdf vormingus failina aadressil ....

Kui ma olen Sisekaitseakadeemia õpilane

Uurimistöö läbiviimiseks on erisus tehtud Sisekaitseakadeemia (SKA) õpilastele. Taotlust uurimistöö läbiviimiseks ei ole vaja esitada juhul, kui uurimistöö tehakse Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži õppuri poolt teemal, mille PPA uurimistööde komisjon on eelnevalt kinnitanud soovitatavate teemade nimekirjas (leitavad SKA kodulehel) ja küsitlus viiakse läbi vaid ühes struktuuriüksuses ning küsitletakse alla 50 isiku. SKA õppurite puhul ei ole koolipoolse kinnituskirja esitamine vajalik.

Kui mul on vaja andmeid uurimistöö läbiviimiseks

Uurimistöödeks andmete väljastamine on tasuta. See hõlmab nii juurdepääsupiiranguga teavet kui ka avalikku teavet, mis ei ole asutuse poolt aktiivselt avalikustatud kodulehel viidatud avalikus dokumendiregistris (näiteks vastavad käskkirjad).

Uurimistööde komisjonil on õigus keelduda andmete väljastamisest, kui väljastamise nõuaks politseiasutuste töötajailt ebamõistlikult suures koguses liigset tööd. Andmete väljastamise viis, formaat, tähtaeg ja andmete edasise kasutamise tingimused lepitakse kokku taotluse esitajaga.

Kirjeldatud kord ei laiene Avaliku teabe seaduse alusel info taotlemisele ja asutuste põhimäärustes seatud ülesannete täitmisele. Seega juhul, kui soovid küsida vaid statistilisi andmeid, piisab teabenõude või selgitustaotluse esitamisest e-kirja teel aadressil ... või tavapostiga.

Vajalike andmete väljastamise ning väljastamise tingimused otsustab andmete valdaja. Kui andmeid on vaja politsei andmekogudest, otsustab andmete väljastamise ning tingimused andmekogu pidav või selleks volitatud struktuuriüksus lähtudes õigusaktidest. Arvestatakse ka andmete töötlemise eesmärki ja seda, kas neid andmeid on võimalik teadustööks välja anda. Uurimistööde komisjonil on õigus keelata teabevaldajal, sh andmekogu pidajal, uurimistöödeks andmete väljastamist vastavalt õigusaktidele.

Isikuandmeid väljastatakse ainult andmesubjekti nõusolekul kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse ja teiste õigusaktidega. Isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandeid ei ole võimalik väljastada, kui selleks puudub alus. Isikuandmete kaitse seaduses § 16 on kirjeldatud erisused isikuandmete töötlemisele teadusuuringu vajadusteks. Vastavalt lõikele 3 on teadusuuringu vajadusteks isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusolekuta lubatud, kui isikuandmete töötleja on isikuandmete kaitseks võtnud kasutusele piisavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, delikaatsete isikuandmete puhul on registreerinud nende töötlemise ning Andmekaitse Inspektsioon (AKI) on enne isikuandmete töötlemise algust kontrollinud käesolevas paragrahvis sätestatud tingimuste täitmist. Antud kontekstis on teadusuuringu eesmärgil andmete töötlejaks ja Andmekaitse Inspektsioonile taotluse esitajaks teadusuuringut läbi viia sooviv inimene. Kui AKI luba on olemas, korraldab Komisjon PPA seisukoha, kas ja mil määral andmete kasutamine üldse uurimistöös lubatud on.

Erandite tegemisel uurimistöödeks juurdepääsu piiranguga andmete väljastamisel Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadettidele lähtutakse politsei ja piirivalve seaduses ametivande andmisest.

Mida pean teadma juurdepääsupiiranguga andmete kasutamisest

Kui saadakse luba juurdepääsupiiranguga teabe kasutamiseks, tuleb taotlejal tagada, et see teave ei saaks avalikuks. Uurimistööde puhul peab arvestama võimalust, et töös käsitletavale teabele saavad ligi ka asutusevälised isikud nt juhendaja(d), retsensent, hindamiskomisjon ja juhul, kui toimub avalik kaitsmine, siis võib seda kuulama minna põhimõtteliselt iga huvitatud isik või vähemalt kaasõpilased (sõltub kooli sisekorrast). Meetmete valikul on PPA vaba, nt võib juba juhendajaga sõlmitavas lepingus olla konfidentsiaalsussäte. Samuti tuleb teabe vahetamisel jälgida seda, et ei oleks võimalik teabe avalikuks tulek, sh arvestada kogu võimalikku isikute ringi, kes uurimistöös kasutatavale teabele ligipääsu saavad.

Uurimistöös, mis sisaldab juurdepääsupiiranguga teavet, tuleb määratleda teabevaldaja. Näiteks kas töös on kasutatud teavet, mille valdaja on PPA või on juurdepääsupiiranguga osa töö tulemeid, mis on sünteesitud töö käigus. Viimasel juhul võib teabevaldajaks olla hoopis kõrgkool, mille juures töö tehti (näiteks Sisekaitseakadeemia). Oluline on, et juurdepääsupiirang planeeritakse tööle juba töö alustamisel ning ka mustandmaterjali käsitletakse sellele vastavalt.