Uurimistööde läbiviimine PPAs

Uurimistööde läbiviimist Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) reguleerib PPA peadirektori 30.07.2010 käskkirjaga nr 337 kinnitatud kord. See reguleerib politseiorganisatsiooni kohta tehtavate uurimistööde läbiviimise ning uurimistöödeks vajaliku info väljastamist, kasutamist ja säilitamist. Vastavalt sellele esitab uurimistööd läbi viia sooviv isik vormikohase taotluse PPA-le kirjalikult või e-kirja teel aadressil ....

Kirjeldatud kord ei laiene Avaliku teabe seaduse alusel info taotlemisele ja asutuste põhimäärustes seatud ülesannete täitmisele. Seega juhul, kui soovitakse küsida vaid statistilisi andmeid, piisab teabenõude või selgitustaotluse esitamisest e-kirja teel aadressil ... või tavapostiga.

Uurimistöö läbiviimiseks on erisus tehtud SKA üliõpilastele. Taotlust uurimistöö läbiviimiseks ei ole vaja esitada juhul, kui uurimistöö tehakse Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži õppuri poolt teemal, mille PPA uurimistööde kooskõlastamise komisjon (edaspidi Komisjon) on eelnevalt kinnitanud soovitatavate teemade nimekirjas (need on edastatud SKA-le) ning küsitlus viiakse läbi vaid ühes politseiasutuses (alates 2012.a – struktuuriüksuses) ja küsitletakse alla 50 isiku. SKA õppurite puhul ei ole koolipoolse kinnituskirja esitamine vajalik.

Uurimistöö läbiviimiseks andmete väljastamiseks nõusoleku andmisel lähtutakse alljärgnevatest põhimõtetest:

  • Vajalike andmete väljastamise ning väljastamise tingimused otsustab andmete valdaja. Kui andmeid on vaja politsei andmekogudest, otsustab andmete väljastamise ning tingimused andmekogu pidav politseiasutus või selleks volitatud struktuuriüksus lähtudes õigusaktidest. Arvestatakse ka andmete töötlemise eesmärki ja seda, kas neid andmeid on võimalik teadustööks välja anda. Komisjonil on õigus keelata teabevaldajal, sh andmekogu pidajal, uurimistöödeks andmete väljastamist vastavalt õigusaktidele.
  • Isikuandmeid väljastatakse ainult andmesubjekti nõusolekul kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse ja teiste õigusaktidega. Isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandeid ei ole võimalik väljastada, kui selleks puudub alus. Isikuandmete kaitse seaduses § 16 on kirjeldatud erisused isikuandmete töötlemisele teadusuuringu vajadusteks. Vastavalt lõikele 3 on teadusuuringu vajadusteks isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusolekuta lubatud, kui isikuandmete töötleja on isikuandmete kaitseks võtnud kasutusele piisavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, delikaatsete isikuandmete puhul on registreerinud nende töötlemise ning Andmekaitse Inspektsioon (AKI) on enne isikuandmete töötlemise algust kontrollinud käesolevas paragrahvis sätestatud tingimuste täitmist. Antud kontekstis on teadusuuringu eesmärgil andmete töötlejaks ja Andmekaitse Inspektsioonile taotluse esitajaks teadusuuringut läbi viia sooviv isik. PPA saab andmeid väljastada peale seda, kui taotleja on PPA-le esitanud AKI loa.
  • Soodustatakse kvaliteetsete, politsei arengule kaasa aitavate ja toetavate uurimustööde läbiviimist, lähtutakse politsei arenguvajadusest, eesmärkidest, prioriteetidest ja tegevuskavast ning asutuste ja ühiskonna vajadustest, samuti peab uurimistöö teemakäsitlus ja andmete kogumine vastama eetilistele nõuetele.
  • Uurimistöödeks andmete väljastamine on tasuta. Komisjonil on õigus keelduda andmete väljastamisest, kui väljastamise nõuaks politseiasutuste töötajailt ebamõistlikult suures koguses liigset tööd. Andmete väljastamise viis, formaat, tähtaeg ja andmete edasise kasutamise tingimused lepitakse kokku taotluse esitajaga.
  • Erandite tegemisel uurimistöödeks juurdepääsu piiranguga andmete väljastamisel Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadettidele lähtutakse politsei ja piirivalve seaduses ametivande andmisest.

Nädala jooksul saabunud taotlused saadetakse PPA uurimistööde kooskõlastamise komisjoni ekspertidele töörühmale kord nädalas, ekspertide seisukoha põhjal komisjoniliikmete poolt kooskõlastatud vastuse saab tavapäraselt kuni 1 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

Komisjoni otsusest teavitatakse kirjalikult uurimistöö läbiviimise taotlejat ning vajadusel asjaomaseid asutusi ja isikuid. Töörühma ja Komisjoni liikmete arvamusi ei avalikustata.

Peale uurimistöö valmimist esitab uurimistöö autor valminud töö ühe kuu jooksul .pdf vormingus failina aadressil ... või paberkandjal PPA raamatukokku ning uurimistöö elektroonse kokkuvõtte (reeglina kuni 3000 tähemärki) .rtf või .doc vormingus aadressil ....

Täiendav info:
Merlin Mängel, ...