Uurimistööde läbiviimine PPA-s

  • Lähtume politsei prioriteetidest ja eesmärkidest ning toetame politsei arengule kaasa aitavate uurimustööde läbiviimist.
  • Uurimistöö teemakäsitlus ja andmete kogumine peab vastama eetilistele ning andmekaitse nõuetele.
  • Politsei kohta tehtavate uurimistööde läbiviimine ning uurimistöödeks vajaliku info väljastamine, kasutamine ja säilitamine on reguleeritud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

Mida arvestada taotluse esitamisel

Uurimistöö tegemiseks (sh küsitluse või intervjuu läbiviimiseks või uurimistööks andmete kasutamiseks) esitab uurimistööd läbi viia sooviv isik vormikohase allkirjastatud taotluse Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) e-posti teel aadressil ... või tavapostiga. Taotluse esitamise nõue kehtib ka juhul, kui tegemist on väikemahulise uuringuga (nt kursusetöö, gümnaasiumi uurimistöö).

Taotlusvorm uurimistöö läbiviimiseks

Enne taotluse esitamist peab uurimistöö tegijal olema selge arusaam, millist teavet ta oma töö tegemisel vajab.

Esitatav taotlus tuleb täita korrektselt ja põhjalikult; küsitluse või intervjuu läbiviimise soovi korral tuleb juurde lisada küsimustik või intervjuu küsimused. Võimalusel soovitame lisada ka uurimistöö kavandi jm selgitavad materjalid. Põhjalikkus on muuhulgas vajalik selleks, et paremini hinnata, kas on põhjendatud PPA töötajate kaasamine uurimistöösse näiteks küsitletavatena, intervjueeritavatena või andmete ettevalmistajatena nende üleandmiseks.

Otsusest teavitatakse uurimistöö läbiviimise taotlejat kirjalikult tavapäraselt 1 kuu jooksul. PPA uurimistööde komisjoni arvamused ei kuulu eraldi avalikustamisele.

Pärast uurimistöö valmimist ootame, et autor esitaks valminud töö ühe kuu jooksul .pdf vormingus failina aadressil ....

Kui mul on vaja andmeid uurimistöö läbiviimiseks

Politseitööga seotud avaandmed leiad: https://www.politsei.ee/et/juhend/politseitoeoega-seotud-avaandmed

Ametlikku statistikat puudutava info leiad: https://www.politsei.ee/et/statistika

Kui soovid PPA-lt küsida ainult olemasolevaid statistilisi andmeid, piisab teabenõude esitamisest e-kirja teel aadressil ... või tavapostiga.

Statistiliste andmete päring tuleb sisustada sellise põhjalikkusega, et on võimalik aru saada, milliseid andmeid soovitakse (viide õigusakti §, lg, p) ning millise perioodi kohta.

Uurimistöödeks andmete väljastamine on tasuta.

Andmete väljastamise ning tingimused otsustab andmete valdaja. Kui andmeid on vaja politsei andmekogudest, otsustab andmete väljastamise ning tingimused andmekogu pidav või selleks volitatud struktuuriüksus lähtudes õigusaktidest. Arvestatakse ka andmete töötlemise eesmärki ja seda, kas neid andmeid on võimalik teadustööks välja anda.

PPA-l on õigus keelduda andmete väljastamisest, kui väljastamise nõuaks PPA-lt ebamõistlikult suurt täiendavat tööd. Andmete väljastamise viis, formaat, tähtaeg ja andmete edasise kasutamise tingimused lepitakse kokku taotluse esitajaga.

Üldjuhul inimeste isikuandmeid ei väljastata, välja arvatud kui selleks on inimese nõusolek või õigustatud huvi. Õigustatud huvi eeldab taotleja poolt eelnevat analüüsi, millele PPA annab omapoolse hinnangu.

Õigustatud huvi ei saa alusena kasutada eriliiki isikuandmete puhul. Sel juhul tuleb aluseks võtta isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9 ning lisaks saada luba eetikakomiteelt.

Loe põhjalikumat ülevaadet õigustatud huvist

Mida pean teadma juurdepääsupiiranguga andmete kasutamisest

Kui saadakse luba juurdepääsupiiranguga teabe kasutamiseks, tuleb taotlejal tagada, et see teave ei saaks avalikuks ning täidetaks kõiki andmekaitse ja infoturbe nõudeid. Uurimistööde puhul peab arvestama võimalust, et töös käsitletavale teabele saavad ligi ka teised isikud, nt juhendaja(d), retsensent, hindamiskomisjon jt avalikul kaitsmisel osaleda võivad isikud. Samuti tuleb juurdepääsupiiranguga teabe töötlemisel jälgida, et ei oleks võimalik teabe avalikuks tulek muul moel (nt ühiskasutuses seadmed, pilvekeskkonnad jms).

Uurimistöös, mis sisaldab juurdepääsupiiranguga teavet, tuleb määratleda teabevaldaja. Näiteks kas töös sisaldab juurepääsupiiranguga teavet, mille valdaja on PPA või on juurdepääsupiiranguga osaks töö tulem, mis on sünteesitud töö käigus.

Viimasel juhul võib teabevaldajaks olla hoopis kõrgkool, mille juures töö tehti. Oluline on, et juurdepääsupiirang planeeritakse tööle juba töö alustamisel ning ka mustandmaterjali käsitletakse sellele vastavalt.

Seega, kui kasutatakse juurdepääsupiiranguga teavet, tuleb taotleda tööle või selle osale juurdepääsupiirangu kehtestamist ning kaitsmise kinniseks kuulutamist (vastavalt õppeasutuses kehtivatele tingimustele).