Kiiruskaamerad

Korduma kippuvad küsimused

Mis asi on hoiatustrahvide portaal?

Hoiatustrahvide portaalis https://hoiatustrahv.politsei.ee/ on trahviteate adressaadil võimalik politsei poolt saadetud hoiatustrahviga tutvuda, kinnitada trahviteate kättesaamist ning tasuda pangalingi kaudu.

Kellele saadetakse trahviteade, kui kiiruskaamera on rikkumise tuvastanud?

Kirjalikus hoiatamismenetluses saadetakse trahviteade alati registrijärgsele (Liiklusregister) mootorsõiduki eest vastutavale isikule.

Kuidas toimub trahviteate kättetoimetamine füüsilise isiku puhul?

Trahviteate adressaadil on võimalik trahviteatega tutvuda, kättesaamist kinnitada ning hoiatustrahvi tasuda ka portaalis: https://hoiatustrahv.politsei.ee.

Kirjalikus hoiatamismenetluses saadetakse füüsilisele isikule trahviteade üldjuhul posti teel tähtkirjaga isiku registris (Rahvastikuregister) märgitud aadressil. Juhul, kui füüsilise isiku poolt on eelnevalt aktiveeritud Riigiportaalis eesti.ee ametlik e-posti aadress, saadetakse trahviteade esmalt nimetatud aadressile elektrooniliselt. Trahviteadete elektrooniline saatmine eeldab, et adressaat omab aktiveeritud ... elektronposti aadressi, mis on suunatud kehtivale teisele elektronposti aadressile.

Kui trahviteadet ei õnnestu mootorsõiduki eest vastutavale isikule kätte toimetada, avaldatakse trahviteade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Trahviteade loetakse avalikult kättetoimetatuks, kui on möödunud 30 päeva selle Ametlikes Teadaannetes ilmumise päevast või kui isik kinnitab Ametlike Teadaannete infosüsteemis teate kättesaamise.

Kuidas toimub trahviteate kättetoimetamine juriidilise isiku puhul?

Trahviteate adressaadil on võimalik trahviteatega tutvuda, kättesaamist kinnitada ning hoiatustrahvi tasuda ka portaalis: https://hoiatustrahv.politsei.ee.

Juriidilisele isikule saadetakse trahviteade üldjuhul elektrooniliselt registris (Äriregister) märgitud e-posti aadressile. Trahviteate elektroonilisel saatmisel ei ole nõutav teate kaitsmine kolmandate isikute eest ning trahviteate kättesaamise kinnitamine. Juhul, kui juriidilisel isikul puudub registris e-posti aadress, saadetakse trahviteade registrisse kantud aadressile lihtkirjaga. Juriidilisele isikule registrisse kantud aadressile või registris avaldatud elektronposti aadressile saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud 30 päeva selle saatmisest.

Mis kiirusest alates kaamera pildi teeb?

90 km/h alas on kaamerad seadistatud fikseerima kiiruspiirangu rikkumisi alates 97 km/h. Sellest kiirusest lahutatakse maha kaamerate mõõtemääramatus 4 km/h, mistõttu määratakse esimene hoiatustrahv sõidukiiruse ületamise eest 3 km/h. Iga lubatud sõidukiirust ületatud kilomeetri kohta tuleb tasuda 5 eurot, seega on minimaalseks hoiatustrahvi summaks 15 eurot. Kui lubatud sõidukiirust ületatakse 50 km/h ja rohkem, siis suunatakse rikkumine üldmenetlusse. Üldmenetluse tulemusel tehtud trahviotsus on karistusõigusliku jõuga.

Kas iga kaamera tehtud pildi kohta saadetakse eraldi hoiatustrahv?

Kui sama sõiduki kiiruseületuse fikseerib järjestikku mitu kaamerat, tuleb sõiduki eest vastutaval isikul tasuda iga fikseeritud kiiruseületuse eest. Sellisel juhul tuleb rikkujale postkasti ka iga fikseeritud kiiruseületuse kohta eraldi trahviteade.

Mootorratastel on numbrimärk taga. Kuidas nende kiiruseületamisi fikseeritakse?

Praegu on kiiruskaamerad seadistatud mõõtma ainult lähenevate sõidukite kiirusi ning ei fikseeri endast kaugenevaid sõidukeid. Kuna mootorratastel on numbrimärk reeglina taga, siis mootorrataste kiiruseületamisi ei fikseerita. Vajadusel saab kaameraid seadistada fikseerima ka kaugenevaid sõidukeid, sh. mootorrattaid. Ära ei tasuks unustada ka seda, et lisaks kaameratele teevad tööd ka tavapatrullid, kes samuti mõõdavad liiklejate sõidukiirusi.

Kuidas hoiatustrahvi tasuda?

Trahviteate adressaadil on võimalik trahviteatega tutvuda, kättesaamist kinnitada ning hoiatustrahvi tasuda ka portaalis: https://hoiatustrahv.politsei.ee.

Hoiatustrahvi tasumiseks või trahviteate vaidlustamiseks on aega 30 päeva. Vajalikud andmed, nõuded ja viited on kirjas trahviteatel. Igale trahviteatele on lisatud maksekorraldus ja selgituses eraldi juhised hoiatustrahvi nõuetekohaseks tasumiseks Rahandusministeeriumi arvele. Tasumisel on kohustuslik märkida õige viitenumber. Hoiatustrahv loetakse õigeaegselt tasutuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud trahviteates märgitud pangakontole konkreetsel trahviteatel näidatud viitenumbriga. Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei ole trahviteadet vaidlustanud, kuid samas on jätnud hoiatustrahvi tähtaegselt tasumata või ei ole hoiatustrahv valesti teostatud ülekande tõttu nõuetekohaselt laekunud, saadetakse trahviteade sundtäitmiseks kohtutäiturile. Maksekorralduse täitmisel tuleb enne ülekande teostamist alati veenduda, et kõik vajalikud andmed on õiged ja korrektselt kirjas, et hoiatustrahv laekuks õiges summas ja trahviteates märgitud viitenumbriga nõuetekohaselt Rahandusministeeriumi arvele

Kas hoiatustrahvi saab vaidlustada?

Kui isik, kellele tuli trahviteade soovib trahvi vaidlustada, tuleb tal selleks täita teatega kaasas olev eeltäidetud vaidevorm. Hoiatustrahvi saab vaidlustada juhul, kui sõiduk või numbrimärk on varastatud (vajalik on pädeva asutuse kinnitus varguse kohta) või ilmneb mõni muu kiiruseületamise õigusvastasust välistav asjaolu. Vaidlustus tuleb kinnitada kas digitaal- või originaalallkirjaga.

Nii masinad kui inimesed teevad vigu. Kuidas on tagatud süsteemi töökindlus?

HIS (Hoiatusmenetluse infosüsteem) on infosüsteem automaatse liiklusjärelevalveseadmega fikseeritud liiklusnõuete rikkumiste menetlemiseks. HIS kogub Transpordiameti “Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogust“ liiklusnõuete rikkumiste info – kiiruseületamiste ja punase keelava fooritule nõuete rikkumiste andmed ning salvestised. Salvestise põhjal tuvastatakse sõiduki number. Korrektse info põhjal tehakse automaatsed päringud. Korrektsete päringutulemuste põhjal koostatakse trahviteated, jälgitakse laekumisi, menetletakse kaebusi. Selleks, et trahviteade välja saata, peavad kaks menetlejat teineteisest sõltumatult tegema üheselt kindlaks sõiduki numbri, seejärel saadab menetleja trahviteate juriidilise isiku puhul ettevõtte äriregistris olevale aadressile või e-posti, füüsilise isiku puhul rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui füüsiline isik on kasutusele võtnud või mõnele oma meiliaadressile suunanud @eesti.ee lõpuga e-postiaadressi, saadetakse trahviteade sellele aadressile. Kui kahe menetleja tuvastatud registreerimisnumber omavahel ei klapi, saadetakse see konkreetne juhtum automaatselt üldisest infovoost välja ning kolmas, kontrollifunktsiooni täitev ametnik peab otsustama, kas numbrimärk on üheselt tuvastatav või mitte.

Kaamera teeb pilti, kuid mulle tuleb vaid kirjalik teade. Kas ma saan väidetavalt enda rikkumisest tehtud fotot näha?

Trahviteatele koopiat fotost ei lisata. Mootorsõiduki eest vastutava isiku allkirjastatud taotluse alusel saadetakse talle koopia fotost, mille abil tegu tuvastati. Taotluse esitamine foto saatmiseks ei peata trahviteate tasumiseks antud 30-päevast tähtaega. Foto saadetakse vastutava kasutaja poolt näidatud elektron- või tavaposti aadressile. Juhul, kui kiiruskaamera poolt salvestatud fotol on sõidukisalongis näha peale sõidukijuhi ka reisijaid, siis hägustatakse isikuandmete kaitsmise eesmärgil kõigi isikute kujutised peale sõidukijuhi.

Olen sõiduki omanik, kuid roolis oli keegi teine. Miks saadetakse trahv just mulle?

Vastavalt Liiklusseaduse § 72 peab sõidukiomanik, kui ta annab mootorsõiduki kasutada teisele isikule, säilitama mootorsõiduki kasutamise ajal ja teise isiku poolt mootorsõiduki kasutamise lõppemisest kuue kuu jooksul andmed sõiduki kasutaja kohta. Seega peab sõiduki omanik teadma, kes viimase kuue kuu jooksul tema omandis olevat sõidukit on kasutanud. Vastavalt Liiklusseadusele peab sõiduki omanik säilitama kasutaja ees- ja perekonnanime, aadressi, juhiloa numbri ja sünniaja või isikukoodi. Trahviteatega on kaasas eeltäidetud vaidlustusvorm, kuhu omanik saab kanda sõidukit tegelikult juhtinud isiku andmed ja vaidlustusvormi politseile tagasi saata.

Kas liisingus olevate autode juhid saavad ka hoiatustrahve?

Kui kiiruskaamera fikseerib liisingus oleva auto kiiruseületamise, saadetakse hoiatustrahv sõiduki registrijärgsele vastutavale kasutajale. Rendiautode puhul saadetakse hoiatustrahvi teade rendifirmale, kes käitub edasi juba rendilepingus kokkulepitud korras.

Kuidas on võimalik saada kaameratega seonduvat lisainfot?

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel on lahti seletatud mitmed kiiruskaameraid puudutavad teemad ning püütud anda vastuseid korduma kippuvatele küsimustele. See info täieneb vastavalt vajadusele pidevalt. Samuti saab kiiruskaameratega seotud probleemide ja küsimustega pöörduda numbrile 612 3280. Lisaks on võimalik leida täiendavat informatsiooni Maanteeameti veebilehelt aadressil: http://www.mnt.ee/

Trahviteate adressaadil on võimalik trahviteatega tutvuda, kättesaamist kinnitada ning hoiatustrahvi tasuda ka portaalis: https://hoiatustrahv.politsei.ee

Miks saadetakse trahviteade minule, kuigi olen vormistanud kirjaliku lepingu ning sõiduki ära müünud?

Kirjalikus hoiatamismenetluses saadetakse trahviteade registrijärgsele mootorsõiduki eest vastutavale kasutajale. Seega on hilisemate võimalike ebameeldivuste vältimiseks alati kõige kindlam vormistada sõiduki omanikuvahetus (ost-müük) liiklusregistribüroos. Kui sõiduki omanikuvahetus toimub müügilepingu alusel, siis tuleb sõiduk 5 tööpäeva jooksul peale omandamist liiklusregistris registreerida. Kehtestatud korras registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõiduki juhtimise eest näeb seadus ette rahatrahvi kuni 100 trahviühikut ning sellist mootorsõidukit juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt, võidakse karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

Kas ma võin koheselt maksta trahvi ka juhul, kui ma ise sõidukit ei juhtinud?

Jah, see on võimalik. Juhul, kui tasutakse teise isiku eest, siis kindlasti tuleb lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest trahv tasuti ning lisaks peab märkima ka otsuse numbri. Väga oluline on märkida ka õige viitenumber, sest ilma viitenumbrita makset teha ei saa.

Kas ma võin ka ise maksta hoiatustrahvi ära, kuigi ma pole sõiduki omanik, kuid lubatud sõidukiiruse ületamine oli minu poolt toime pandud?

Jah, see on võimalik, kui mootorsõiduki eest vastutav isik annab trahviteate Teile tasumiseks. Juhul, kui tasutakse teise isiku eest, siis tuleb lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest trahv tasuti ning lisaks peab märkima ka trahviteate numbri. Kindlasti tuleb ülekande tegemisel kasutada õiget viitenumbrit, mis on kirjas konkreetsel trahviteatel, milles määratud hoiatustrahvi tasutakse. Maksekorralduse täitmisel tuleb enne ülekande teostamist alati veenduda, et kõik vajalikud andmed on õiged ja korrektselt kirjas, et hoiatustrahv laekuks õiges summas ja trahviteates märgitud viitenumbriga nõuetekohaselt Rahandusministeeriumi arvele.