Kiiruskaamerad

Vaidlustuse lahendamine

Vaidlustuse lahendamine kohtuvälise menetleja poolt

Kui mootorsõiduki eest vastutava isiku vaidlustus ei vasta väärteomenetluse seadustiku § 545 lõike 2 nõuetele (nõuded toodud eelmises punktis), koostatakse vaidlustuse käiguta jätmise kohta määrus ja antakse kaebuse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Kui kaebuses puudub mootorsõiduki eest vastutava isiku elukoha aadress, jäetakse vaidlustus läbi vaatamata.

Vaidlustus jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse määrusega, kui:

  • vaidlustus on esitatud pärast 30 päeva möödumist trahviteate kättesaamisest ja tähtaja ennistamise taotlust ei ole esitatud või kohtuväline menetleja on jätnud tähtaja ennistamata
  • vaidlustus on esitanud isik, kes ei ole mootorsõiduki vastutav kasutaja
  • vaidlustuse esitanud isik ei ole kohtuvälise menetleja poolt määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud vaidlustuses esinenud puudusi
  • vaidlustuse aluseks on asjaolud, mis kinnitavad et enne trahviteates nimetatud teo toimepanemise aega on teatatud pädevale ametiasutusele mootorsõiduki või selle registreerimismärgi vargusest, kadumisest või hävimisest, või esineb õigusvastasust välistav asjaolu kuid puuduvad nõutav kinnitus või tõendid

Kui mootorsõiduki eest vastutav isik esitab koos vaidlustusega tõendid, mis kinnitavad, et enne trahviteates nimetatud teo toimepanemise aega on teatatud pädevale ametiasutusele mootorsõiduki või selle registreerimismärgi vargusest, kadumisest või hävimisest, või ta esitab tõendid õigusvastasust välistava asjaolu kohta, koostatakse määrus trahviteate tühistamise ja väärteomenetluse uuendamata jätmise kohta.

Kui mootorsõiduki eest vastutav isik märgib vaidlustuses trahviteates nimetatud ajal mootorsõidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanime, juhiloa numbri ning elukoha aadressi, vabaneb mootorsõiduki eest vastutav isik hoiatustrahvi tasumise kohustusest ning kohtuväline menetleja saadab trahviteate mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt nimetatud isikule. Uue trahviteate kättetoimetamine, hoiatustrahvi tasumine ja vaidlustamine on identne eelkirjeldatud korrale.

Kui mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt nimetatud isik, st uue trahviteate adressaat, vaidlustab trahviteate, uuendab kohtuväline menetleja väärteomenetluse kiir- või üldmenetluse korras. Uuendatud menetluses karistuse määramisel või mõistmisel ei ole trahviteates märgitud hoiatustrahvi määr menetlejale siduv.

Vaidlustuste lahendamisel koostatud määruste koopiad saadab kohtuväline menetleja mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt vaidlustuses märgitud isiku elukoha aadressil lihtkirjaga või vaidlustus märgitud elektronposti aadressil.