Kiiruskaamerad

Trahviteate vaidlustamine

Kirjalikus hoiatamismenetluses kohaldatava hoiatustrahvi suurust, st trahvisummat, vaidlustada ei saa.

Küll aga annab seadus mootorsõiduki eest vastutavale isikule õiguse vaidlustada trahviteade 30 päeva jooksul alates trahviteate kättetoimetamisest, st sama tähtaja jooksul, mis on antud hoiatustrahvi tasumiseks, enne kui see sundtäitmisele pööratakse. Vastutaval isikul on kaks seadusest tulenevat alust trahviteate vaidlustamiseks: sõiduk või selle numbrimärk on varastatud või hävinud ning sellest on enne trahviteates märgitud teo toimepanemise aega teatatud pädevale ametiasutusele; esines õigusvastasust välistav asjaolu ja see on dokumentaalselt tõendatav. Mõlemal juhul tuleb vaidlustusele lisada dokumentaalsed tõendid. Muid võimalusi trahviteate vaidlustamiseks seadus ette ei näe.

Trahviteade tühistatakse ka juhul, kui vastutav isik teatab tegelikult sõidukit juhtinud isiku andmed (ees- ja perekonnanimi, juhiloa number, elukoha aadress ning isikukood või sünniaeg). Sellisel juhul saadetakse hoiatustrahv osutatud isikule. Kui vastutav kasutaja esitab valeandmed või osundatud isik vaidlustab trahviteate põhjusel, et tema sõidukit ei juhtinud, alustatakse vastutava isiku suhtes väärteomenetlust.

Seega - hoiatustrahvi tühistamiseks ei piisa sellest, kui isik vaidlustab trahviteate põhjendusel, et tema sel ajal sõidukit ei juhtinud. Kui sõiduki tegeliku kasutaja kohta nõutavaid andmeid ei esitata, ei vabane sellise vaidlustuse esitaja hoiatustrahvi tasumise kohustusest.

Vaidlustus esitatakse kirjalikult trahviteate koostanud kohtuvälisele menetlejale. Vaidlustamisel soovitame kasutada trahviteatele lisatud eeltäidetud vaidlustusvormi. Igal vaidlustusvormil on unikaalne vöötkood ja kõik kohustuslikud väljad on eeltäidetud, mis välistab võimaluse, et vaidlustus jäetakse ebatäpsete andmete esitamise tõttu läbivaatamata. Vaidlustus tuleb kinnitada kas digitaal- või originaalallkirjaga. Juhul, kui soovitakse esitada õigusvastasust kinnitavaid tõendeid, tuleb need esitada originaaldokumendina.

Vaidlustuses tuleb ära märkida:

  • trahviteate koostanud kohtuvälise menetleja nimetus, kellele kaebus esitatakse
  • kui kaebuse esitab füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
  • kui kaebuse esitab juriidiline isik, siis tema nimetus ja juriidilise isiku registrikood ning välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
  • esindaja olemasolul kaebuse esitaja esindaja ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
  • hoiatustrahvi määranud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress
  • trahviteate number ja kuupäev
  • kaebuse esitanud isiku taotluse sisu ja põhjendus

Kui vaidlustuse esitajaks on juriidiline isik, kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik ning vaidlustuse esitaja ei ole selle seaduslikuks esindajaks, peab vaidlustusele olema lisatud volikiri (elektroonilise saatmise korral seadusliku esindaja digitaalallkirjaga).