Kiiruskaamerad

Sõiduki eest vastutav isik

Mootorsõiduki eest vastutav isik on sõidukiomanik või sõiduki vastutav kasutaja

Sõidukiomanik

Sõidukiomanik on füüsiline või juriidiline isik, kellele sõiduk kuulub omandiõiguse alusel.

Sõidukiomanik peab tagama talle kuuluva sõiduki:

  • õige kasutamise
  • tehnilise korrasoleku
  • nõuetekohase hoidmise

Kui mootorsõiduki omanik annab mootorsõiduki kasutada teisele isikule, peab ta säilitama ja liiklusjärelevalve teostaja nõudmisel esitama järgmised andmed

  • mootorsõidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanime
  • mootorsõidukit kasutanud isiku aadressi
  • mootorsõidukit kasutanud isiku juhiloa numbri
  • sünniaja või isikukoodi

Sõiduki vastutav kasutaja

Sõiduki vastutav kasutaja on isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning on kantud mootorsõiduki eest vastutava kasutajana liiklusregistrisse. Vastutav kasutaja on ka Eestis elamisluba mitteomava füüsilise isiku või Eestis registreerimata juriidilise isiku poolt määratud ja liiklusregistrisse kantud esindaja, kes on Eesti kodanik, Eestis elamisloa saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik.

Mootorsõiduki vastutavale kasutajale laienevad täpselt samad kohustused nagu mootorsõiduki omanikule, see tähendab, et kui ta annab mootorsõiduki kasutada teisele isikule, peab ta säilitama mootorsõiduki kasutamise ajal ja teise isiku poolt mootorsõiduki kasutamise lõppemisest kuue kuu jooksul ning liiklusjärelevalve teostaja nõudmisel esitama järgmised andmed: mootorsõidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanime, mootorsõidukit kasutanud isiku aadress, mootorsõidukit kasutanud isiku juhiloa numbri, sünniaja või isikukoodi.

Sõidukiomanik ja sõiduki vastutav kasutaja = mootorsõiduki eest vastutav isik

Kirjaliku hoiatamismenetluse regulatsioonis käsitletakse nii liiklusregistrisse kantud sõidukiomanikku kui sõiduki vastutavat kasutajat mootorsõiduki eest vastutava isikuna. Mootorsõiduki eest vastutav isik peab tagama enda kasutuses oleva mootorsõiduki õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise. Kohustus tagada mootorsõiduki õiguspärane kasutamine tähendab ka omaniku õigust ja kohustust otsustada, kellele ta oma mootorsõidukit kasutada annab. Seega on tema kohustus hea seista selle eest, kuidas ja millal teised isikud tema mootorsõidukit kasutavad, millest tulenevalt peab ta omama ka teavet mootorsõidukit kasutanud teiste isikute kohta.

Eelkõige tagab seda kohustust liiklusseadus § 72 lg 2, mille kohaselt on vastutaval isikul kohustus omada ja säilitada teise isiku poolt sõiduki kasutamise ajal või kuue kuu jooksul pärast kasutamise lõppemist teavet selle kohta, kes tema mootorsõidukit kasutanud on. Sealhulgas sõiduki kasutaja ees- ja perekonnanime, aadressi, juhiloa numbri, sünniaja või isikukoodi ning liiklusjärelevalve teostaja nõudmisel seda teavet temaga jagada.