Trahvid

Trahviotsuse edasi kaebamine seoses kiir- või üldmenetlusega

Käimasolevasse üldmenetlusse dokumendi esitamine

Pärast väärteoprotokolli kättesaamist saad 15 päeva jooksul esitada:

 • vastulause, kui sa ei nõustu väärteoprotokollis tooduga või sul on nt esitada omapoolseid tõendeid süütuse tõendamiseks aktiivse kaitse märgiks
 • taotluse tulevikus määratava rahatrahvi ositi tasumise võimaldamiseks vm
 • taotluse lühendada 15 päevast lahendi kättesaamise tähtaega

Tahan vaidlustada kiir- või üldmenetluse otsust

Otsusega mittenõustumisel on õigus esitada kaebus maakohtule 15 päeva jooksul:

 • kiirmenetluse otsuse peale alates otsuse kättesaamisest
 • üldmenetluses tehtud otsuse peale alates päevast, mil otsus on menetleja juures kättesaadav

Kaebuse esitamise tähtaja jooksul asub väärteotoimik kohtuvälise menetleja juures ja seda ei väljastata. Menetlusosalised võivad toimikuga tutvuda ja teha sellest väljakirjutusi. Tasu eest saab tellida toimikust koopia.

Kaebuse vormistamine

Kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatakse kirjalikult ja selles märgitakse:

 • kohtu nimetus, kellele kaebus esitatakse
 • kui kaebuse esitab füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
 • kui kaebuse esitab juriidiline isik, siis tema nimetus ja juriidilise isiku registrikood ning välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
 • kui kaebuse esitajal on kaitsja, siis tema ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
 • otsuse teinud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress
 • kohtuvälise menetleja otsuse number ja kuupäev ning füüsilisest isikust menetlusaluse ees- ja perekonnanimi või juriidilisest isikust menetlusaluse isiku nimetus, kelle suhtes tehtud otsust vaidlustatakse
 • millises osas otsus vaidlustatakse
 • kaebuse esitanud isiku taotluse sisu ja taotluse põhjendus
 • isikud, kelle istungile kutsumist taotletakse, ja tõendid, mida kaebuse esitanud isiku taotlusel on vaja kohtus uurida

Kaebus esita koos koopiatega vastavalt menetlusest osavõtvate isikute arvule.

Kaebuse esitaja peab kaebuses märkima:

 • kas ta soovib kohtuistungist osa võtta
 • kas ta soovib, et menetluses osaleb kaitsja, kui tal seda ei ole

Kaebusele kirjutab alla selle esitaja. Kui kaitsja volikirja ei ole väärteotoimikus, tuleb volikiri lisada kaebusele.

Kaebusele lisa:

 • kaevatava kohtuvälise menetleja otsuse koopia
 • tõendid
 • tunnistajate nimed ja aadressid, kelle ülekuulamist taotletakse
 • muud dokumendid, mida kaebuse esitaja peab vajalikuks

Kiiruskaamera trahviteate vaidlustamine

Kiiruskaamera trahviteate vaidlustamise kohta loe siit.