Ajalugu

Politsei- ja Piirivalveameti loomine

Valitsusliidu programm aastateks 2007–2011 sätestab siseturvalisuse arendamisel ühe olulise prioriteedina lõpetada riiklikult tarbetu dubleerimine erinevate ministeeriumite ja ametkondade vahel. Dubleerimise ja valdkondade juhtimise hajumise vältimiseks nägi valitsuse tegevuskava ette Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamise. Siseministri 13. aprilli 2007 käskkirjaga nr 57 moodustati töörühm, kuhu kuulusid Siseministeeriumi juhtkond ja ühendatavate asutuste peadirektorid. Töörühma liikmed analüüsisid ühendstruktuuri loomise vajadust, sellega kaasnevaid riske ja ühendstruktuuri projektiorganisatsiooni loomise põhimõtteid.

Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti osalusel läbiviidud ühendasutuse SWOT analüüsi tulemused näitasid, et tugevusteks ja võimalusteks peetakse ühendamisega seotud organisatsioonide liikmete poolt eelkõige pädevuste ja vastutuse selginemist, loogilist juhtimisahelat, mis omakorda võimaldab paindlikku ja kiiret reageerimist ühiskonna ootustele. Samuti peeti oluliseks infrastruktuuri optimaalsemat kasutamist ja kompetentsi koondumist, mis töötab ühise eesmärgi nimel.

Analüüsi põhjal tegi töörühm 2007. aasta mais siseministrile ettepaneku alustada tegevustega, mille tulemuseks on Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühtseks struktuuriks ühendamine 2010. aastaks. 2007. aasta oktoobris moodustas Siseministeerium ametite ühendamiseks seitsmeliikmelise projektimeeskonna, mida juhtis Marek Helm.

Oktoobrist alustas Siseministeerium maakondlike teabepäevadega, et kaasata ühendamise ettevalmistusse algusest peale ka regioonides töötavad ametnikud ja kuulata ära nende arvamus. Ühtlasi anti teabepäevadel ülevaade, millised on sisejulgeolekut mõjutavad tegurid tulevikus, mida toob kaasa Schengeni ühtse viisaruumi laienemine ja tehnoloogia areng ning kuidas mõjutavad demograafilised muutused sisejulgeoleku tagamist Eestis. Samuti tutvustati Siseministeeriumi poolt käivitatud juhtimissüsteemi arendustegevust.

2008. aasta alguses arutas valitsuskabinet ametite ühendamise ideed ning andis sellele heakskiidu. Veebruaris valmis Siseministeeriumis juba ametite ühendamise tegevuskava, mille üheks olulisemaks osaks sai politsei ja piirivalve seaduse väljatöötamine. Tegemist oli ühe mahukaima eelnõu väljatöötamisega, kus ühendati politseiseadus, piirivalveseadus, politseiteenistuse seadus ja piirivalveteenistuse seadus. Samuti tähendas uue seaduse väljatöötamine ka ligi 500 rakendusakti ettevalmistamist.

Ühendamise ettevalmistamisel viidi ellu ka olulised muudatused koolitus- ja täiendõppesüsteemis. 2008. aasta suvel koostati Siseministeeriumi valitsemisala täiendõppe analüüs ning loodi kava Sisekaitseakadeemia poolt pakutava ettevalmistuse ühtlustamiseks. Samuti korraldati ulatuslik tasendusõpe ühendatavate ametite ametnikele ja juhtidele.

Seadusliku aluse sai ametite ühendamine 6. mail 2009 kui Riigikogu kiitis heaks politsei ja piirivalve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadused. Juunis määras valitsus Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoriks Raivo Küüdi. Peadirektori määramine pool aastat enne asutuse tegevuse alustamist võimaldas uuel asutuse juhil moodustada oma meeskond ja langetada mitmeid kaalukaid otsuseid ühendasutuse käivitamiseks.

Augustis lõpetas töö Marek Helmi poolt juhitud projektimeeskond ning tööjärg anti üle Raivo Küüdi juhitavale töörühmale, mis moodustati siseministri 14. augusti käskkirjaga nr 163L. Sama käskkirjaga määrati ära ka ameti rakendamise tegevused ja ajakava perioodiks 10. august 2009–15.jaanuar 2010. Töörühm sai ülesandeks koostada ameti 2010. aasta eelarve ning viia senised politseinikud ja piirivalvurid üle ühtsele teenistusregulatsioonile. Samuti tuli kujundada lõplik seisukoht juhtimisstruktuuri ja ühendameti töökorraldusega seotud küsimustes. Augustis kinnitas ka siseminister Marko Pomerants oma käskkirjaga Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonna vastavalt Raivo Küüdi esitatud ettepanekutele.

Politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seadus võeti Riigikogus vastu 26. novembril 2009 ning president kuulutas selle välja 11. detsembril. Seega olid kõik eeldused Politsei- ja Piirivalveameti käivitamiseks 1. jaanuarist 2010 loodud.