Avaliku koosoleku registreerimine

Avaliku koosoleku korraldamise teade

Avaliku koosoleku korraldaja on kohustatud esitama teate koosoleku pidamise koha prefektuurile.

Teade tuleb esitada kõige varem kolm kuud enne ja hiljemalt neli tööpäeva enne koosoleku pidamise päeva, kui:

 • selle pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või
 • see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida või takistada hoone või rajatise valduse tavapärast teostamist (nt kogunev rahvahulk häirib valdusesse sisenemist).

Kui koosolekut on kavas pidada mitme prefektuuri tööpiirkonnas, esitatakse teade vähemalt ühele neist prefektuuridest.

Muudest koosolekutest võib politseile esitada teate, et korraldajal oleksid eelised koosoleku korraldamise aja ja koha suhtes.

Teate esitab koosoleku korraldaja või tema esindamise õigust omav isik kirjalikult allkirjastatuna kas digitaalselt või paberkandjal.

Teates märgitakse:

 • koosoleku eesmärk
 • koosoleku pidamise koht (võimalusel lisada teate juurde skemaatiline plaan) ja kui see on teada, liikumismarsruut
 • koosolekust osavõtjate eeldatav arv
 • koosoleku alguse ja eeldatava lõpu kuupäev ja kellaaeg
 • koosoleku korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja sidevahendi andmed, samuti selle mittejuriidilisest isikust ühenduse nimi, kelle nimel koosolek korraldatakse
 • kui koosoleku korraldab juriidiline isik, siis juriidilise isiku nimi ja registrikood ning juriidilise isiku eest koosoleku korraldaja õigusi teostava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja sidevahendi andmed
 • korrapidajate olemasolu korral nende nimed ja isikukoodid; kui korda peab turvaettevõtja, siis tema nimi, registrikood ja sidevahendi andmed;
 • teave koosolekul kasutatavate heli- või valgustusseadmete kohta
 • teave koosoleku pidamiseks püstitatavate telkide, lavade, tribüünide või muude suuremõõtmeliste konstruktsioonide kohta

Enne teate esitamist politseile on soovitav veenduda, et samal ajal ja samas kohas ei ole juba politseis registreeritud avalikku koosolekut või kohaliku omavalitsuse poolt registreeritud avalikku üritust.