Avaliku koosoleku registreerimine

Politsei sekkumine

Politsei võib kohustada koosoleku korraldajat:

  • suurendama korrapidajate arvu koosolekul, kui on alust arvata, et määratud korrapidaja ei suuda koosoleku korraldajat piisavalt abistada korraldaja kohustuste täitmisel
  • asendama määratud korrapidaja teise isikuga, kui on alust arvata, et see isik ei ole võimeline täitma koosoleku korrapidaja ülesandeid

Prefekt võib kohustada koosoleku korraldajat täitma lisaks nimetatule muid kohustusi, kui see on vältimatu kõrgendatud ohu ennetamiseks või tõrjumiseks (nt korrapidaja viibimine koosoleku kohas, kus on võimalik kõrgendatud ohu tekkimine).

Politsei võib eemaldada koosolekult isiku, kui see on vältimatu ja vähem riivav meede kui koosoleku lõpetamine ning kui:

  • eemaldatavast isikust lähtub vahetu kõrgendatud oht
  • tema käitumises ilmnevad keelatud koosoleku asjaolud
  • on vaja tõrjuda vahetu oht eemaldatava isiku elule või kehalisele puutumatusele ja seda ei ole võimalik tõrjuda, kohaldades muud meedet kui koosoleku lõpetamine ja laialisaatmine

Prefekt või peadirektor võib kohustada koosoleku korraldajat muutma koosoleku pidamise aega või kohta, kui:

  • eelnevalt on vastu võetud teade samas kohas samal ajal teise koosoleku pidamise kohta või kui on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine avalik kogunemine ning mitut avalikku kogunemist samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik
  • see on vältimatu, et hoida ära kõrgendatud vahetu oht või seda tõrjuda

Prefekt võib koosoleku pidamise keelata, kui:

  • koosoleku korraldaja ei nõustu talle pandud piiranguga muuta koosoleku aega või kohta või ei järgi seda piirangut
  • on alust arvata, et koosoleku pidamine tekitab kõrgendatud vahetu ohu ning ohtu ei ole võimalik tõrjuda vähem riivavat meedet kasutades

Politsei võib koosoleku lõpetada (andes sellekohase korralduse koosoleku korraldajale) kui koosoleku pidamine on keelatud lähtuvalt koosoleku keelatud sisust, selleks keelatud kohast (eriti ohtliku nakkushaiguse epideemilise leviku alal; piiripunktis ja Euroopa Liidu välispiirile lähemal kui 100 meetrit; üle 1000-voldise nimipingega elektripaigaldise kaitsevööndis või muus kohas, kus see on seadusega keelatud) või kui koosolek oli politsei poolt keelatud. Politseil on õigus takistada isikute kogunemist sellise koosoleku pidamise kohta.

Vastutus seoses avaliku koosoleku pidamisega karistusseadustikus:

§ 158.  Seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamine ja selle laialiajamine vägivallaga
Seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamise või selle vägivaldse laialiajamise eest –karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

§ 264.1.  Avaliku koosoleku pidamise nõuete rikkumine
 Avaliku koosoleku pidamisele kehtestatud nõuete eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 265.  Keelatud avalik koosolek
Keelatud avaliku koosoleku korraldamise või sellisel koosolekul osalemise üleskutse eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.