Otsingu- ja päästetööd

Lennu- ja merepääste

Mere- ja lennupääste kontaktid:

Merevalvekeskus (JRCC Tallinn)
+372 619 1224, ...

Raadiosagedused:
VHF-DSC 70 CH
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
2182 kHz

Raadiokutsungid
Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)

Lennu- ja merepääste tegevus on valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste, omavalitsusüksuste, erafirmade ja vabatahtlike organisatsioonide koostöö Eestis juhtunud mere- või lennuõnnetuse või muu ohuolukorra juhul. Hädas olevad inimesed tuleb leida ja päästa võimalikult lühikese ajaga.

Otsingu- ja päästetöid (SAR – search and rescue) tehakse Eestis vastavalt rahvusvahelisele kokkuleppele määratud lennuinfopiirkonnas (Tallinn FIR).

Lennu- ja merepääste korraldatakse vastavalt rahvusvaheliselt ja siseriiklikult kokku lepitule.

Vaata Eesti päästepiirkonna lennu- ja merepäästeplaani.

Eesti otsingu- ja päästepiirkond

Hall joon tähistab Tallinn FIR ehk Eesti otsingu- ja päästepiirkonna piiri, sinine joon territoriaalmere piiri, roheline joon majandusvööndi piiri.

Eesti kaart, kus märgitud otsingu- ja päästepiirkond

Merepääste Eestis

PPA teeb vastavalt politsei- ja piirivalveseadusele otsingu- ja päästetöid ning avastab ja likvideerib merereostust sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsil, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muudes veekogudes.

Merepääste koordineerimise ja juhtimise eest Eesti otsingu- ja päästepiirkonnas vastutab lennu- või mereõnnetuse korral PPA merevalvekeskus (JRCC Tallinn). JRCC ülesanne on võtta vastu hädaabiteated, reageerida ning teavitada vastavaid üksusi juhtunust. Olenevalt olukorrast teavitatakse vee- ja õhusõidukeid.

Otsingu- ja päästetöid merel või piiriveekogul kooskõlastab ja juhib JRCC Tallinnas töötav koordinaator, kes vastutab otsingu- ja päästetööde läbiviimise eest. Tema juhtida on sündmuste käik algusest lõpuni, kui kõik ellujäänud on päästetud ja toimetatud ohutusse kohta või kui edasine hädasolijate otsimine ei anna enam tulemusi, arvestades kõiki sündmust puudutavaid asjaolusid ja mõjutavaid tegureid.

Juhtumi koordinaatori ülesandeid võib täita vaid vastava väljaõppega inimene.

Merepäästesündmustele kaasatavad ressursid on:

  1. Valmisoleku operatiiv-ressurss (põhiressurss): Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Lennuliiklusteeninduse AS, Kiirabiteenuse osutajad
  2. Kaasatav ressurss (abiressurss): haiglad, käitajad, vabatahtlikud merepäästeühingud
  3. Toetav ressurss (abiressurss): kaitsevägi, Kaitseliit, vabatahtlikud organisatsioonid