Kuidas käituda piirilähedasel alal

Kui plaanid minna idapiiriäärsetele aladele puhkama, veendu, et oled teadlik, kus asub ajutine kontrolljoon. Küsimuste tekkides võib alati pöörduda abi saamiseks kohaliku kordoni poole. Idapiiri lähedasel alal matkates, seeni ja marju korjates tuleb olla tähelepanelik. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelist ajutist kontrolljoont tähistavad piiripostid, piirirežiimi ala märgivad punase käega hoiatustahvlid sildiga „Seis, Eesti riigipiir“.

Eesti riigipiirile paigutatud hoiatussildid Seis Eesti riigipiir ja Tähelepanu piirirežiimi ala, kehtivad piirangud

Kõik isikud peavad piirivööndis ja piiriveekogul elluviidavast tegevusest teavitama Politsei- ja Piirivalveametit vähemalt 72 tundi enne tegevuse toimumist, kui nende tegevus võib takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu. Tegevusest teavitamisel tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile oma ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, tegevuse toimumise aeg ja koht ning tegevuse kirjeldus ja selle asjaolud.

Välispiiri valvamist takistavad või piirirahu häirivad tegevused piirivööndis on lõhkamistöö, kaevandustöö, mehitamata õhusõiduki käitamine, õppus, ajujaht, võistlus, muu üritus või tegevus, mis võib takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu.

Välispiiri valvamist takistavad või piirirahu häirivad tegevused piiriveekogul on lõhkamistöö, mehitamata õhusõiduki käitamine, allveetegevus, jäätee rajamine, õppus, võistlus, muu üritus või tegevus, mis võib takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu.


Keelatud on punaste signaalrakettide põhjuseta kasutamine territoriaal- ja sisemerel, Peipsi järvel, Lämmijärvel ja Pihkva järvel ning nende veekogude vahetus läheduses. Punane rakett on merehäda abikutsung, mille põhjuseta kasutamine on seadusega keelatud.