Mida teha liiklusõnnetuse korral

Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju.

Kui on juhtunud liiklusõnnetus:

 • peatu võimalikult kiiresti, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülita sisse ohutuled koos ääretuledega; ohutulede puudumisel või kui sõiduk asub kohas, kus nähtavus on halb või piiratud, tuleb teele panna ohukolmnurk
 • kui kannatanu(d) vajavad abi, siis teata 112. Pärast abi kutsumist anna vigastatutele esmaabi. Kui sa ei ole esmaabi andmist õppinud, on soovitatav esmaabi vajadus päästeametiga kooskõlastada
 • tee kõik, et liiklus sündmuskohal oleks ohutu ja õnnetuse tagajärjed ei muutuks raskemaks
 • sõidukit või õnnetusse puutuvaid esemeid tohib enne politsei kohale jõudmist liigutada vaid siis, kui teiste sõidukite liiklus on võimatu ja eelnevalt on tunnistajate juuresolekul ära märgitud sõiduki ja esemete asend ning jäljed
 • kirjuta üles pealtnägijate nimed ja aadressid
 • esita liiklusõnnetuses osalenu nõudel soovitud dokumendid
 • liiklusõnnetuses osalenud juhid ei tohi tarvitada alkoholi, narkootikume või psühhotroopset ainet kuni asjaolude selgitamiseni sündmuskohal
 • liiklusõnnetuse vormistamisel ja asjaolude selgitamisel ole viisakas ja püüa jääda rahulikuks


Teata häirekeskuse telefonil 112, kui:

 • liiklusõnnetuses on kannatanuid, kes vajavad meditsiinilist abi
 • inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud, kuid õnnetuses osalenud juhid või juht ja kahju saaja(d) ei ole vastutuse küsimuses ühel meelel
 • vigastatuid ei olnud, kuid edasist liiklejate või keskkonna ohutust ei suudeta iseseisvalt tagada
 • kui liiklusõnnetuse tagajärjel kahju saanud isikut või liiklusõnnetuse põhjustanud isikut ei ole sündmuskohal või muul põhjusel ei ole võimalik koostada ja allkirjastada dokumenti liiklusõnnetuse andmetega või seda allkirjastada
 • on juhtunud kokkupõrge suurulukiga jahiseaduse mõttes (keskkonnaministri 09.10.2002. a määrus nr 59 - Jahiulukite loetelu). Suurulukid on hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder, metskits

Vormista liiklusõnnetus veebis

 • Aadressil avarii.ee saab vormistada liiklusõnnetuse sündmuskohal nutitelefonis eesti, vene ja inglise keeles.
 • Digiteadet saab vormistada Eestis juhtunud liiklusõnnetuste kohta, kus osalesid kuni viis sõidukit. Lisaks sõidukitega juhtunud liiklusõnnetustele saab kahjuteadet teha ka õnnetustest sõiduki ja muu vara vahel, näiteks jalgrattad, tõukerattad, kergliikurid või ka aed, maja, tankur jne.
 • Teadet saab vormistada nii Eesti registrites olevate sõidukitega kui ka välismaa autodega.
 • Rakendusse tuleb sisestada õnnetuses osalenud sõidukite info ja õnnetuse asjaolud, lisada fotod sõidukitest ja sündmuskohast ning kui andmed on kinnitatud, siis saadetakse kahjuteade läbivaatamiseks enda valitud kindlustusseltsile.

Teata liikluskindlustusandjale liiklusõnnetusest, kui:

 • inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud ja õnnetuses osalenud juhid või juht ja kannatanud on juhtumi põhjuseid hinnates ühel meelel, sõidukite ja juhtide dokumendid on korras, sõidukijuhid ja jalakäija(d) on kained
 • õnnetuses osalenud juhid ja jalakäija(d) on oma arvamuse kirjalikult vormistanud, nimetades kahju tekitamise eest vastutava isiku, ja sellele alla kirjutanud

Liiklusõnnetuse vormistamine blanketile

Liiklusõnnetuse vormistamiseks on soovitatav kasutada blanketti "Teade liiklusõnnetusest". Kui blankett on korrektselt täidetud, on kindel, et kõik olulised andmed on kirjas. Niisugune vorm on kasutusel kogu Euroopas, mistõttu see lihtsustab liiklusõnnetuse vormistamist, kui osapooled on pärit eri riikidest. Blanketi saab enamasti hankida kindlustusandjatelt või bensiinijaamadest.

Enam kui kahe osalejaga liiklusõnnetuse korral täidetakse mitu komplekti vormist "Teade liiklusõnnetusest".

NB! Alati on mõistlik üles märkida võimalikud tunnistajad (nende nimed ning kontaktandmed).

Juhul kui blanketti pole, vormista juhtum tavalisel paberil, millel peavad olema:

 • liiklusõnnetuse juhtumise kellaaeg, kuupäev ja täpne koht
 • sõidukiomanike andmed (nimi, aadress, telefon)
 • sõidukijuhtide andmed (nimi, aadress, telefon, juhiloa nr)
 • liiklusõnnetuses osalenud sõidukite registriandmed (mark, mudel, registreerimismärk)
 • liiklusõnnetuses osalenud jalakäija(te) andmed (nimi, aadress, telefon, e-aadress)
 • võimalike tunnistajate andmed
 • liiklusõnnetuse lühikirjeldus ja skeem koos sõidukite asukoha ja liikumistrajektooridega
 • osaliste allkirjad, sh kirje selle kohta, kes vastutab liikluskahju põhjustamise eest

Millisele liikluskindlustusandjale teatada?

 • tavalise sõidukikahju puhul saab kannatanu nõuda kahju hüvitamist oma liikluskindlustuse kindlustusandjalt või kahju põhjustaja kindlustusandjalt
 • kahju põhjustaja ja kannatanu peavad kindlustusjuhtumist viivitamata teavitama kas kahju põhjustaja kindlustusandjat või kannatanu kindlustusandjat
 • kahju põhjustaja ja kahjustatud isik on kohustatud säilitama sõiduki või muu kindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel kahjustatud asja võimalikult kindlustusjuhtumijärgses seisundis ja selle kindlustusandjale ette näitama