Info seoses sõjaga Ukrainas

Rahvusvahelise kaitse taotlemine

Rahvusvahelise kaitse taotlemise alus

Välismaalased sh Ukraina kodanikud ja elanikud, kes kardavad kodumaal tagakiusamist rassi, rahvuse, usu, ühiskondlikku rühmitusse kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu, saavad taotleda rahvusvahelist kaitset. See kehtib ka inimestele, kes leiavad, et nende tagasipöördumine Ukrainasse võib kaasa tuua tõsise ohu, sh surmanuhtluse kohaldamise, piinamise või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamisviiside kohaldamise, vägivalla rakendamise rahvusvahelise või riigisisese relvakonflikti tõttu.

Dokumendid:

Rahvusvahelise kaitse kehtivus ja pikendamine

Pagulasele antakse 3-aastane elamisluba. Pagulase elamisloa tähtaega pikendatakse 3 aasta kaupa.

Täiendava kaitse saajale antakse 1-aastane elamisluba. Täiendava kaitse elamisloa tähtaega pikendatakse 2 aasta kaupa.

PPA võib pikendada pagulasele antud elamisluba kolme aasta kaupa, kui asjaolud, mis tingisid elamisloa andmise, ei ole ära langenud ega esine elamisloa kehtetuks tunnistamise aluseks olevat asjaolu.

PPA võib pikendada täiendava kaitse saajale antud elamisluba kahe aasta kaupa, kui asjaolud, mis tingisid elamisloa andmise, ei ole ära langenud ega esine elamisloa kehtetuks tunnistamise aluseks olevat asjaolu.

Rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemise aeg

Taotlus vaadatakse läbi nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast taotluse vastuvõtmist. Erandjuhtudel võib tähtaega pikendada.

Ukraina kodanike taotlusi menetletakse kiirendatud korras, eesmärk on, et inimene saaks vastuse ühe kuu jooksul.

Rahvusvahelise kaitse taotlejal, kelle Eestis viibimise ainukeseks seaduslikuks aluseks on rahvusvahelise kaitse taotleja staatus, ei ole lubatud Eestis töötada seni kuni tema taotluse suhtes ei ole kuni 6 kuu jooksul tehtud otsust. Kui taotleja viibis enne taotluse esitamist Eestis seaduslikult ja võis töötada, siis kaitse taotlemise ajal töötamise õigus jätkub.

Rahvusvahelise kaitse taotlemise kohad

Rahvusvahelise kaitse taotlemiseks palume pöörduda on:

  • Pärnu mnt 139, Tallinn
  • H. Tammsaare pst 61, Pärnu
  • Rahu tn 38, Jõhvi
  • Riia tee 132, Tartu

Täiendavat infot rahvusvahelise kaitse taotlemise kohta saab küsida ... kaudu