Rahvusvaheline kaitse

Elamisloa pikendamine

Esitage elamisloa pikendamise taotlus 4 kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppu Politsei- ja Piirivalveametile lähimas teeninduses või posti teel.

  • Alla 18-aastase lapse või eestkostetava eest esitab elamisloa pikendamise taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja), kui nad viibivad Eestis ja kui see ei ole vastuolus taotleja õiguste ja huvidega.
  • Saatjata alaealise eest esitab elamisloa pikendamise taotluse tema seaduslik esindaja (nt eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja), majutusvõtukeskuse juht või tema poolt volitatud isik, kui see ei ole vastuolus saatjata alaealise õiguste ja huvidega.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Lisadokumendid

Kui taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja või volitatud esindaja, esitage:

  • esindusõigust tõendav dokument (v.a, kui esindusõigus on kantud Eesti rahvastikuregistrisse)
  • isikut tõendav dokument

Elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus

Elamisloa pikendamise või selle pikendamisest keeldumine otsustatakse 3 kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid mitte hiljem, kui 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

Elamisloa pikendamisel väljastatakse pagulasele elamisloakaart ja pagulase reisidokument või elamisloakaart ja välismaalase pass täiendava kaitse saanud isikule.

Elamisloa kehtetuks tunnistamine

Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab varjupaiga või täiendava kaitse saanud isiku tähtajalise elamisloa kehtetuks, kui isik ohustab riigi julgeolekut, ühiskondlikku turvalisust või avalikku korda.