Viisa ja viibimisaja pikendamine

Otsuse vaidlustamine

Viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsuse vaidlustamine

Välismaalasel on õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust

Vaidlustajal on õigus esitada vaideavaldus 30 päeva jooksul keelduvast (tühistamise, kehtetuks tunnistamise) otsusest teada saamise päevast arvates PPA-le (postiaadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn, e-posti aadress: ...). Kirjaliku vaideavalduse saab esitada isiklikult, posti teel või volitatud esindaja kaudu.

Avalduse esitamise tähtaega ei ennistata.

Avaldusele ei lisata dokumente, mis muudavad algse viisataotluse sisu ja faktilisi asjaolusid või tõendavad asjaolusid, mis on tekkinud pärast keelduvat otsust, ega dokumente, mille vaidlustaja oli kohustatud esitama algse viisataotlusega, kuid mida ta sellele ei lisanud.

Riigilõiv

Vaideavalduse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv on 80 eurot.

Vaata riigilõivu määra.

Otsuse edasi kaebamine

Laadi vaideavaldus.

Otsuse muutmata jätmisel on õigus vaideotsus edasi kaevata ja esitada vaideavaldus 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates II astme vaidemenetluseks Siseministeeriumile (postiaadress: Pikk 61, 15065 Tallinn, e-posti aadress: ...).

Taotluse läbivaatamine

PPA vaatab esitatud taotluse läbi ja vajaduse korral teeb uue otsuse 15 päeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates.

Vastavalt välismaalaste seadusele avalduse alusel tehtud otsust ei põhjendata. Samuti välismaalasele ega muule isikule ei avaldata otsuse aluseks olevaid asjaolusid, otsuse tegemise põhjust ega sellega seonduvat teavet