Viisa ja viibimisaja pikendamine

Viibimisaja pikendamine

Viisaga määratud viibimisaja pikendamine

Üldjuhul viibimisaega ei pikendata. Seaduse alusel on võimalik viibimisaega pikendada kuni 90 päeva.

Seaduslikud alused Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks

Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus. Välismaalase Eestis ajutise viibimise seaduslikud alused on:

 1. Eesti pädeva asutuse antud viisa
 2. Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa, kui viisa tingimused ei välista Eestis viibimise õigust
 3. välislepingust vahetult tulenev õigus Eestis viibida
 4. Vabariigi Valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida
 5. vahetult seadusest, kohtulahendist või haldusaktist tulenev õigus või kohustus Eestis viibida
 6. Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud elamisluba
 7. Välisministeeriumi antud diplomaatiline isikutunnistus välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile
 8. tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida
 9. Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral (ELT L 157, 27.05.2014, lk 1–22) alusel antud ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisluba (edaspidi ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisluba)

Viibimisaja pikendamine viisalihtsustuslepingute alusel

Viibimisaega võidakse pikendada viisalihtsustuslepingute sätete alusel erakorralistel asjaoludel, kui:

 • Sul on Vene Föderatsiooni, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina või Gruusia kodakondsus,
 • Sul neil ei ole võimalik viisale märgitud tähtajaks või viisavaba viibimisaja lõppemise tähtajaks Eesti territooriumilt lahkuda.

Lühiajalise (C-liiki) viisaga lubatud viibimisaja pikendamine

Lühiajalise (C-liiki) viisaga lubatud viibimisaega pikendatakse, kui tõendad vääramatu jõu, humaansete põhjuste või tõsiste isiklike põhjuste olemasolu, mis takistavad Sinu lahkumist liikmesriikide territooriumilt viisaga lubatud viibimisaja lõppemise tähtajaks.

Pikaajalise (D-liiki) viisaga lubatud ja viisavabalt lubatud viibimisaja pikendamine

Pikaajalise (D-liiki) viisaga lubatud ja viisavabalt lubatud viibimisaega võidakse pikendada kuni 90 päeva, kui on ilmnenud asjaolu, mis ei olnud enne viisa alusel Eestisse saabumist välismaalasele teada, või uus asjaolu, mis tekkis pärast viisa andmist ja välismaalase Eestisse saabumist (vääramatu jõud, humaansed, tõsised kutsealased või isiklikud põhjused).

Taotlemine

Taotluse viibimisaja pikendamiseks esita hiljemalt 3 tööpäeva enne lubatud viibimisaja lõppu kas isiklikult või volitatud esindaja kaudu.

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamiseks pöördu isiklikult PPA teenindusse, mis asuvad:

 • Tallinnas (P.Pinna 4 ja A.H. Tammsaare tee 47)
 • Tartus (Riia mnt 132)
 • Jõhvis (Rahu 38)
 • Narvas (Vahtra 3)
 • Pärnus (A. H. Tammsaare pst 61)

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamisel pead andma sõrmjäljed, kui ei ole neid varem andnud või on viimasest sõrmejälgede võtmisest möödunud rohkem kui 59 kuud. Sõrmejälgede võtmise korra leiab Riigi Teatajast.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlusankeet (eesti keeles, vene keeles, inglise keeles)
 • kehtiv reisidokument
 • üks värvifoto
 • viibimisaja pikendamise põhjust tõendav dokument (nt pädeva meditsiiniasutuse tõend)
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument (v.a kui viibimisaja pikendamist taotletakse vääramatu jõu korral või humaansetel põhjustel ja Eesti on sõlminud nende riikidega viisalihtsustuslepingu)
 • taotlusankeedi allkirjastaja isikut tõendav dokument, kui Sa ei allkirjastanud taotlusankeeti isiklikult
 • taotluse esitaja isikut tõendav dokument, kui Sa ei esita taotlust isiklikult

Viisaeeskirjaga tutvu Euroopa Liidu õigusaktide lehel.