Viisa ja viibimisaja pikendamine

Pikaajaline viisa

Välismaalasena saad Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses taotleda pikaajalist (D-liik) viisat.

Pikaajalise viisa saad välismaalasena ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks kehtivusajaga kuni 12 kuud ja kuni 365-päevase viibimisajaga kaheteistkümne järjestikuse kuu jooksul.

Pikaajalist viisat saad taotleda, kui oled välismaalane ja viibid Eestis ühel järgnevatest alustest:

 • Eesti pädeva asutuse antud viisa
 • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa, juhul kui viisa tingimused ei välista Eestis viibimise õigust
 • välislepingust vahetult tulenev õigus Eestis viibida
 • Vabariigi Valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida
 • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud elamisluba
 • välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile kuuluv Välisministeeriumi antud diplomaadi- või teenistuskaart
 • tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida
 • Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse antud ettevõtjasiseselt üle viidud töötaja elamisluba (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/66/EL alusel)

Seaduslikud alused Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks

Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus. Välismaalase Eestis ajutise viibimise seaduslikud alused on:

 1. Eesti pädeva asutuse antud viisa
 2. Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa, kui viisa tingimused ei välista Eestis viibimise õigust
 3. välislepingust vahetult tulenev õigus Eestis viibida
 4. Vabariigi Valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida
 5. vahetult seadusest, kohtulahendist või haldusaktist tulenev õigus või kohustus Eestis viibida
 6. Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud elamisluba
 7. Välisministeeriumi antud diplomaatiline isikutunnistus välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile
 8. tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida
 9. Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral (ELT L 157, 27.05.2014, lk 1–22) alusel antud ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisluba (edaspidi ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisluba)

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt 10 tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.

Enne teenindusse minekut täida enda kohta pikaajalise (D-viisa) ankeet viisade eeltaotluste keskkonnas:

 • Ava viisade eeltaotluste keskkond
 • Vali pikaajalise (D-viisa) taotlus
 • Seejärel vali sobiv keel
 • Sisesta korrektne e-posti aadress ja nõutud sümbolid
 • Täida vastavalt juhistele viisataotluse väljad.

Pärast eeltaotluse täitmist edastab süsteem pikaajalise viisa taotluse koos eeltaotluse numbriga sinu poolt sisestatud e-posti aadressile, seega on võimalik seda ka hiljem välja trükkida.

Täidetud ankeet trüki välja ja allkirjasta. Kui printimise võimalus puudub, kirjuta ankeedilt üles eeltaotluse number ning edasta number teeninduses ametnikule.

Too allkirjastatud ankeet koos vajalike dokumentidega Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse viisa taotlemise alustamiseks.

Pikaajalise viisa taotluse esitamiseks pöördu isiklikult või esindaja vahendusel PPA teenindusse, mis asuvad:

 • Tallinnas (P.Pinna 4 ja A.H. Tammsaare tee 47)
 • Tartus (Riia mnt 132)
 • Jõhvis (Rahu 38)
 • Narvas (Vahtra 3)
 • Pärnus (A. H. Tammsaare pst 61)

Pikaajalise viisa taotluse esitamisel pead andma sõrmjäljed, kui ei ole neid varem andnud või on viimasest sõrmejälgede võtmisest möödunud rohkem kui 59 kuud. Sõrmejälgede võtmise korra leiab Riigi Teatajast.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Täidetud ja allkirjastatud pikaajalise viisa taotlusankeet
 • üks värvifoto
 • taotleja kehtiv reisidokument
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti
 • viibimise eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Viisa taotlemisel kaugtöö eesmärgil esita:

 • dokumendid, mis tõendavad, et taotleja töö ei sõltu asukohast ja tal on võimalik kasutada telekommunikatsioonitehnoloogiat töökohustuste täitmiseks kaugtööna
 • dokumendid, mis tõendavad, et taotleja jätkab töötamist välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe, või äritegevust välisriigis registreeritud äriühingu heaks, milles tal on osalus, või teenuste pakkumist peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe
 • dokumendid, mis tõendavad taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad
 • õpingute- ja tööalase elukäigu kirjeldus (CV)


Kaugtöö asjaolusid tõendavate dokumentidena esita:

 • taotleja kirjalik seletus viisa kaugtöö tegemiseks kasutamise kavatsuse kohta
 • tööandja kirjalik kinnitus, et taotlejal on võimalik töökohustusi täita kaugtööna
 • tööleping või muu võlaõiguslik leping
 • taotleja asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta
 • äriühingu asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend, millest nähtub äriühingu nimi, asukoht, tegevusala, taotleja osalus äriühingus ja andmed äriühingu seaduslike esindajate kohta
 • äriühingu asukohariigi pädeva asutuse väljastatud õiend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta ning maksuvõlgnevuste puudumiste kohta
 • muud dokumendid.


Pikaajalise viisa andmise kaugtöö eesmärgil, otsustab Politsei- ja Piirivalveamet 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.

Taotluse läbivaatamine

Politsei- ja Piirivalveamet vaatab esitatud taotluse läbi kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.