Piiriehitus

Piiritaristu elemendid

Kohtadesse maismaapiiril, kus on suurem ebaseadusliku piiriületuse tõenäosus, paigaldatakse sõltuvalt maastiku eripärast ja looduslikest tingimustest piirdeaed. Seda ennekõike asustatud kohtades, teede ja radade lähistel, kõrgema riskiastmega piirilõikudel ja piiripunktide lähiümbruses.

Minimaalses ulatuses rajatakse kriitilisematesse kohtadesse, kus leiab aset enam ebaseaduslikke piiriületusi, kuni kahemeetri laiune jälje- ehk liivariba.

Eksitusest tingitud piiriületuste ennetamiseks ja tahtliku piiriületuse pidurdamiseks rajatakse viivitustara, mis ühtlasi annab piirivalvuritele väärtuslikku lisaaega piirivahejuhtumitele reageerimiseks.

Vajalikesse kohtadesse paigaldatakse valehäirete tekkimise vältimiseks loomatõkkeaiad ning vastavalt vajadusele tõkkepuud ja valgustus.

Samuti ehitatakse piiriribale vähemalt kahe meetri laiune patrullrada. Teatud lõikudesse rajatakse kitsam patrulltee, mida saab läbida maastikusõidukitega ning kohati laiem patrulltee läbimiseks teiste patrullsõidukitega.

Piiriäärsele alale kiirema ligipääsu tagamiseks rajatakse juurdepääsuteed, sealhulgas rajatakse ka sillad, purded ja truubid pinnavee ärajuhtimiseks.

Taristu valmides paigaldatakse piiriribale kaasaegne tehniline seiresüsteem, mille tulemusel saadakse esmakordselt ülevaade kogu välispiiri ulatuses aset leidvatest vahejuhtumitest. Nii tekib piiriturvalisuse tagamisel esmakordselt võimekus analüüsida ja reageerida igale piirivahejuhtumile võimalikult aegsasti. Samuti lihtsustavad seiresüsteemid tõendite kogumist hilisemaks uurimisprotsessiks.

Piiritaristu elemendid

Piiritaristu elemendid

Piiritaristu elemendid