Elamisloakaardi taotlemine lapsele

Taotlemine välismaal

Välismaal saab elamisloakaarti taotleda erandkorras.

Erandkorras saab elamisloakaarti taotleda välismaal, kui laps on välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja tal on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus ning lapse välismaa elukoht on registreeritud Eesti rahvastikuregistris.

Määratlemata kodakondsusega lapsele ei ole võimalik elamisloakaarti Eesti Vabariigi välisesinduses taotleda.

Välismaal saab elamisloakaarti taotleda postiga, e-postiga või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Elamisloakaardi taotlemiseks leia endale sobiv Eesti välisesindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Vaata Eesti välisesindusi.

Elamisloakaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse Eestisse jõudmist ja menetlusse võtmist.

Erandkorras välismaalt tellitud elamisloakaardi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata lapse elamisloakaardi taotluse hetkeseisu.

Elamisloakaardi taotlemine kiirkorras

Välismaal olles ei saa kiirkorras elamisloakaarti taotleda.

Sõrmejälgede andmine

Elamisloakaardi taotlemisel tuleb vähemalt 6-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.

Elamisloakaardi kättesaamise volitus

Elamisloakaardi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega välisesinduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana elamisloakaart.

Kui üle 15-aastase lapse elamisloakaardile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema välisesinduses kohapeal selleks vanemale volituse.

Dokumendifoto

Elamisloakaardi taotlemiseks on vaja ühte digitaalset värvifotot.

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Alla 7-aastase lapse taotlusankeedil jääb allkirjaväli tühjaks.

7-14-aastane laps või eestkostetav võib kirjutada taotlusankeedile allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik.

Alates 15. eluaastast on allkirjanäidise esitamine kohustuslik.

Kui taotluse esitab alla 15-aastase lapse vanem, siis kinnitab tema enda allkirjaga andmete õigsust taotluse lõpus.

Kui taotluse esitab 15-17-aastane laps või tema vanem, siis kinnitab andmete õigsust taotluse lõpus oma allkirjaga taotluse esitaja.

Märgi ankeedil teenindus või erandkorras Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Elamisloakaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Eesti välisesinduses kohapeal riigilõivu tasumise võimaluste teada saamiseks võta ühendust selle välisesindusega, kuhu lähed erandkorras elamisloakaarti taotlema.

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument sinna kaasa.

Välisesinduste kontaktid.

Alla 15-aastase lapse elamisloakaardi riigilõiv on 10 €.

Alates 15. eluaastast on elamisloakaardi riigilõiv 65 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on 10 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Välisesinduses elamisloakaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid

Võta Eesti välisesindusse kaasa:

  • täidetud taotlusankeet
  • digitaalne dokumendifoto (võid saata ka ...)
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Kui tahad elamisloakaardile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis selleks täida välisesinduses volitus.

Kui lapse nimi on välismaal muutnud, siis võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Lapse nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Elamisloakaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab elamisloakaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta välisesindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

Elamisloakaardi taotlemisel tuleb vähemalt 6-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.