Relvaluba füüsilisele isikule

Relva laskekõlbmatuks muutmine

Relva laskekõlbmatuks muutmiseks töödeldakse relva nii, et sellega ei saa enam lasta.

Relva laskekõlbmatuks muutmiseks ja laskekõlbmatuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks on vaja vastavat tegevusluba.

Pärast relva laskekõlbmatuks muutmist või laskekõlbmatuse nõuetele vastavuse tuvastamist tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet relva laskekõlbmatuks ja väljastab seda kinnitava tõendi.

Enne taotlemist

Enne relva laskekõlbmatuks muutmise taotluse esitamist tasu riigilõiv.

Relva laskekõlbmatuks muutmise taotlemine

Eeldab eelnevat kokkulepet relvameistriga, kes relva laskekõlbmatuks muudab, sest luba väljastatakse konkreetsele tegevusluba omavale isikule.

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • lubade arvule vastav arv dokumendifotosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot), kui pead taotlema ka olemasoleva relvaloa vahetamist uue vastu
  • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Pärast taotlemist

Relva laskekõlbmatuks muutmise luba kehtib 1 kuu. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik luba kasutada, esita enne loa kehtivustähtaja möödumist Politsei- ja Piirivalveametile loa pikendamise taotlus. Uut riigilõivu tasuma ei pea.

Relva laskekõlbmatuse nõuetele vastavus

30 päeva jooksul laskekõlbmatuks muudetud relva Eestisse toomise päevast arvates pead esitama taotluse relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks.

Enne taotlemist

Enne taotluse esitamist tasu riigilõiv.

Relva laskekõlbmatuse nõuetele vastavuse tuvastamise taotlemine

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse või esita digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti teel: ppa@politsei.ee.

Teenindusse kohale minnes võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • relva liigi ja markeeringu andmed
  • teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendi koopia (selle olemasolul)
  • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse