Relvaluba füüsilisele isikule

Relvasoetamisluba

Milleks?

Füüsiline isik võib relva soetada, omada ja vallata järgmistel eesmärkidel:

 • jahipidamiseks
 • enese ja vara kaitseks
 • spordiga tegelemiseks (tegelemiseks spordialaga, kus on vaja kasutada piiratud käibega padrunisalvega tulirelva)
 • kutsealal tegutsemiseks
 • kollektsioneerimiseks
 • ajaloolise või kultuurilise sündmuse etendamiseks

Kellele?

Relva võid soetada, kui oled Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võid soetada alates 18-aastaselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aastaselt.

Millele?

Relvasoetamisluba on vaja järgmiste relvade soetamiseks:

 • gaasirelvad, v.a gaasipihusti
 • üle 4,5 mm kaliibriga pneumorelvad
 • piiratud tsiviilkäibega külmrelvad
 • piiratud tsiviilkäibega heitrelvad
 • piiratud tsiviilkäibega tulirelvad

Relvaseaduse §20 leiad nimekirja relvadest, mis on tsiviilkäibes keelatud.

Loe relvaseadusest täpsemalt, millised nõuded on:

Kahe relva puhul peab olema relvakapp (siseministri määrus)

Enne esmase relvasoetamisloa taotlemist läbi:

 • perearsti juures tervisekontroll
 • esmaabikoolitus

Relvasoetamisloa taotlemine iseteeninduses

Relvasoetamisloa taotlemiseks sisene iseteenindusse aadressil relvataotlus.politsei.ee. Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Kui oled esmataotleja, alusta relvaloa taotlemisest. Kui relvaluba on väljastatud, saad iseteeninduses taotleda soetamisloa.

Laadi taotlusele üles vajalike dokumentide koopiad:

 • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
 • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks
 • kollektsioneerimisluba, kui soovid relva soetada kollektsiooni tarbeks

Relvasoetamisloa taotlemine teeninduses

Taotlust teeninduses esitades tasu enne teenindusse minemist riigilõiv.

Teenindusse minnes võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
 • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks
 • kollektsioneerimisluba, kui soovid relva soetada kollektsiooni tarbeks
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ja soovid relvasoetamisluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige ei pea esitama tervisetõendit ega sooritama eksamit, kui:

 • politseiametnik või abipolitseinik annab taotluse esitamisel kinnituse, et ta on teenistusrelva kandmise õigusega ning vastab jätkuvalt esitatavatele tervisenõuetele
 • vanglaametnik ja tegevväelane lisab taotlusele ametiasutuse kinnituse, selle kohta, et taotlejal on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus ning taotleja vastab jätkuvalt vangla- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele
 • kaitseliidu tegevliige esitab Kaitseliidu relva kandmise loa ja koopia tervisetõendist, mis oli Kaitseliidu relvakandmise loa saamisel esitatud

Relvasoetamisloa andmist välistavad asjaolud

Hiljemalt kahe kuu jooksul kontrollib menetleja relvasoetamisloa andmist välistavaid asjaolusid (relvaseaduse §36), muuhulgas:

 • narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
 • raskekujuline psüühikahäire
 • füüsiline puue, mis takistab taotletava relva õiget käsitsemist
 • kaitseväeteenistusest kõrvale hoidumine
 • piiratud teovõime ja eestkostel olemine
 • kriminaalkaristus

Pärast relvasoetamisloa taotlemist

Relvasoetamisluba kehtib 3 kuud. Kui selle aja jooksul ei õnnestu soovitud relva soetada, esita kindlasti enne kehtivusaja lõppu relvasoetamisloa pikendamise taotlus.

Enne 26. veebruarit 2019 väljastatud paberil relvasoetamisloa kehtivuse jooksul pead jõudma ka relva registreerida ja taotleda relvaluba.

Paberil soetamisloaga soetatud relva pead seitsme tööpäeva jooksul registreerima elu- või asukohajärgses Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses ja taotlema relvaluba. Relva müüja poolt täidetud relvasoetamisloa alusel registreerimisel ei ole vaja relva ette näidata.

Alates 26. veebruarist 2019 väljastatud digitaalse soetamisloa alusel relvakauplusest ostetav relv kantakse kohe ka relvaloale.