Relvaluba füüsilisele isikule

Täiendav laskekatse relvaloa kehtivuse pikendamisel

Kellele?

Täiendava laskekatse pead sooritama, kui taotled kehtivuse lõppemise tõttu relvaloa või paralleelrelvaloa, millel on märgitud relva otstarbena üksnes turvalisuse tagamine (enese ja vara kaitseks), kehtivuse pikendamist.

Täiendavat laskekatset ei pea tegema, kui relvaloal on vähemalt ühe relva otstarbeks märgitud jahipidamine või sport.

Kui eksamineeritava relvaloale on kantud mitu relvaliiki, sooritatakse täiendav laskekatse vaid ühest relvast, mille liigi valib eksamineeritav. Laskekatse sooritatakse isiklikust relvast, selle puudumisel või juhul, kui isiklikku relva ei ole tehnilisel põhjusel võimalik kasutada, Politsei- ja Piirivalveameti relvast.

Täiendavat laskekatset ei pea tegema tulirelvakandmise õigusega politseiametnikud, vanglaametnikud, tegevväelased, abipolitseinikud ja Kaitseliidu relva kandmise luba omavad tegevliikmed. Samuti ei pea alates 15. juulist 2020 täiendavat laskekatset tegema tulirelva kandmise õigusega demineerija kutsega Päästeameti ametnikud.

Miks?

Iga relvaomanik peab oma relva suutma ohutult käsitseda ja sellega sihtmärki tabada. Ebapädeva relvaomaniku käes on relv ohu allikas. Nii nagu jahiga või laskespordiga tegelevad relvaomanikud regulaarselt oma oskusi tõendavad, peavad ka enese ja vara kaitseks relvaloa taotlenud inimesed näitama, et nende relva käsitsemise oskused on säilinud.

Kuidas?

Relvaloa kehtivuse pikendamist taotle iseteeninduses relvataotlus.politsei.ee.

Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Laadi taotlusele üles vajalike dokumentide koopiad:

  • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
  • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
  • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks

Kui oled iseteeninduses taotluse esitanud võtab lubadeametnik sinuga ühendust ja lepib kokku eksami aja ja koha.

Enne eksamile minemist tasu iseteeninduses oma esitatud taotlusel pangalingi kaudu eksami riigilõiv.

Laskekatse esimeses osas kontrollitakse laadimata relvaga eksamineeritava oskusi relva käsitsemisel. Teises osas toimub tulejoonelt laskmine.

Laskmisel tuleb kasutada sulle kuuluvat relva ja laskemoona. Kasutada lubatud tulirelvad on püstol, revolver ja vintraudne püss kaliibriga kuni 5,6 mm ääretulepadrun (.22LR).

Isikliku relvaga laskekatsele tulles peab relv olema tühjaks laetud ja lahti võetud või pakitud viisil, mis ei võimalda relva kohest kasutuselevõttu. Lisaks tavalisele laskemoonale võta katsele tulles kaasa sinu relvale sobilik õppe- või paukpadrun.

Kui isikliku relvaga ei ole võimalik laskekatset sooritada, siis pakutakse laskekatse sooritamiseks PPA vastavat liiki relva.

Soovitame enne laskeoskuse katsele tulekut korrata üle relva ohutu käsitsemise põhitõed ja käia laskmist harjutamas.

Korduseksam

Kui laskekatse ebaõnnestus, saad seda korrata vastavalt eksamigraafikule.

Kui sa ei soorita laskmiskatset enne relvaloa kehtivuse lõppemist, siis tuleb sul relv ja selle laskemoon anda hiljemalt loa kehtivuse lõppemisele eelneval viimasel tööpäeval üle politseile.

Veendu, et hoiule saab ka piisav hulk laskemoona laskekatse sooritamiseks.

Enne korduslaskekatset või -eksamit tuleb tasuda riigilõiv.