Relvaluba füüsilisele isikule

Relvaluba

Relvaluba annab füüsilisele isikule õiguse käidelda relvaloale kantud relva või sama liiki relva ja selle laskemoona ning helisummutit ja lasersihikut.

Enne esmase relvaloa taotlemist läbi:

 • perearsti juures tervisekontroll
 • esmaabikoolitus

Relvaloa taotlemine iseteeninduses

Relvaluba taotle iseteeninduses aadressil relvataotlus.politsei.ee.

Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Laadi taotlusele üles vajalike dokumentide koopiad:

 • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
 • esmaabikoolituse läbimist kinnitav tõend
 • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks

Relvaloa taotlemine teeninduses

Relvaloa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud

 • jahitunnistus, kui vajad relvaluba jahipidamiseks

 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relvaluba spordialaga tegelemiseks

Esmasel relvaloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami.

Teist liiki relva käitlemiseks relvaloa taotlemisel pead sooritama relvaeksami laskekatse.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registrist.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, demineerija kutsega Päästeameti ametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige kellel on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus ja kes vastab politsei-, vangla-, pääste- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele ei pea esitama tervisetõendit ega esmaabikoolituse läbimist kinnitavat dokumenti. Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ja soovid relvaluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

Relvaloa andmist välistavad asjaolud

Hiljemalt kahe kuu jooksul kontrollib menetleja relvaloa andmist välistavaid asjaolusid (relvaseaduse §36), muuhulgas:

 • narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
 • raskekujuline psüühikahäire
 • füüsiline puue, mis takistab taotletava relva õiget käsitsemist
 • kaitseväeteenistusest kõrvale hoidumine
 • piiratud teovõime ja eestkostel olemine
 • karistatus
 • eluviis ja käitumine
 • relva hoiutingimuste relvaseaduse nõuetele vastamine

Kui soovid, et sinu relva kasutaks paralleelrelvaloa alusel ka teine kasutaja, siis pead andma selleks kirjaliku nõusoleku.