Relvaluba füüsilisele isikule

Relvade sisse- ja väljavedu

Kui sul on relvasoetamisluba ja soovid relva soetada välisriigist:

  • Euroopa Liidu liikmesriigi puhul taotle eelluba
  • teiste riikide puhul tuleb taotleda eriluba

Eestist relva välja viimise loa taotlemise eeltingimuseks on sihtriigis välja antud eelluba nimetatud relva riiki toomiseks.

Kui soovid minna jahile Euroopa Liidust väljapoole, tuleb taotleda ühekordset eriluba.

Iga loale kantud tulirelva eest tuleb tasuda riigilõiv

Juriidiline isik võib tegevusloa olemasolul relva ja laskemoona riiki sisse ja riigist välja vedada ainult ühekordse eriloa alusel.

Eestisse võib sisse vedada relva, selle olulist osa ja laskemoona, mis on kantud teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse. Kui relva registris ei ole, siis taotle Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist tüübikinnituse tegemist.

Oma tarbeks võid relva, relva olulise osa või laskemoona Eestisse sisse vedada, kui sul on vastava relva või selle olulise osa soetamisluba ja eriluba.

Enne taotlemist

Enne eriloa taotlemist tasu riigilõiv.

Eriloa taotlemine

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus esita e-posti teel Politsei- ja Piirivalveameti üldaadressile: ... või lubadeametnikule.

Kui taotled relva või laskemoona väljavedu, pead koos taotlusega esitama ka kauba lõppkasutajamaa pädeva asutuse poolt välja antud sisseveo loa koopia.